Biều mẫu - Báo cáo

Mẫu biểu Tài chính – Kế toán

16-08-2016

Một số mẫu biểu Tài chính – Kế toán

 

1. Hướng dẫn thanh toán 2012 - tải file
2. Mẫu biểu thanh toán (mẫu số 4 đến 16) - tải file
3. Mẫu số 1. Giấy đề nghị tạm ứng - tải file
4. Mẫu số 2. Giấy thanh toán - tải file
5. Mẫu số 3. Giấy thanh toán tạm ứng - tải file
6. Mẫu số 06. Hợp đồng khoán  - tải file
7. Mẫu số 12. Hợp đồng thuê khoán chuyên môn - tải file
8. Mẫu số 13. Giấy đi đường - tải file
9. Mẫu số 17. Biên bản xét chọn - tải file
10. Mẫu số 18. Quyết định chỉ định thầu - tải file
11. Mẫu số 19. Giao hàng không qua kho - tải file
12. Mẫu số 20. Biên bản giao nhận tài sản - tải file
13. Mẫu số 21. Biên bản xác nhận số dư tạm ứng - tải file
14. Mẫu số 22. Giấy biên nhận tiền - tải file
15. Phụ lục chứng từ thanh toán - tải file
16. Mẫu giấy ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cái nhân - tải file

Phòng Tài chính - Kế toán