• Chương trình dành cho sinh viên ĐH Y HN tất cả các chuyên ngành
  • Căn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;
  • Ngày 26 tháng 4 năm 2017, Nhà trường gửi tới các bộ môn, đơn vị trong toàn trường công văn số 611/ĐHYH-KHCN về việc cử cán bộ đầu mối phụ trách quản lý khoa học – công nghệ của đơn vị nhằm tăng cường việc trao đổi, cập nhật các thông tin liên quan đến hoạt động khoa học – công nghệ của Nhà trường.
  • Thực hiện Luật Khoa học và Công nghệ; Thực hiện Quyết định số 995/QĐ-UBND ngày 02/3/2018 của UBND Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt danh mục các nhiệm vụ KH&CN cấp Thành phố để tuyển chọn thực hiện trong kế hoạch năm 2018.
  • Căn cứ quyết định số 174/2008/QĐ-TTg ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy định tiêu chuẩn, thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư; Căn cứ quyết định số 20/2012/QĐ-TTg ngày 27 tháng 4 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của “Quy định tiêu chuẩn, thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm chức danh Giáo sư, Phó giáo sư” ban hành kèm theo quyết định số 174/2008/QĐ-TTg ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ;
  • Căn cứ quyết định số 174/2008/QĐ-TTg ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy định tiêu chuẩn, thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư; Căn cứ quyết định số 20/2012/QĐ-TTg ngày 27 tháng 4 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của “Quy định tiêu chuẩn, thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm chức danh Giáo sư, Phó giáo sư” ban hành kèm theo quyết định số 174/2008/QĐ-TTg ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ;
  • Thực hiện các văn bản hướng dẫn của Chính phủ và Bộ Khoa học và Công nghệ, Trường Đại học Y Hà Nội triển khai hoạt động sáng kiến từ năm học 2017 - 2018. Các sáng kiến được công nhận sẽ là căn cứ cho việc đánh giá, phân loại cũng như bình xét thi đua, khen thưởng công chức, viên chức, người lao động trong năm học.
  • Theo thông báo của Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ Quốc gia (NAFOSTED) về chương trình tài trợ chung giữa Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ Quốc gia và Hội đồng Nghiên cứu về sức khỏe và y học Úc (NHMRC) trong lĩnh vực Y sinh
  • Theo công văn số 16/K2ĐT-NCKH ngày 08/01/2018 của Bộ Y tế về hướng dẫn xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách Khoa học và Công nghệ năm 2019,
  • Theo công văn số 79/SKHCN-KHTC ngày 18/01/2018 của Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội về hướng dẫn xây dựng kế hoạch Khoa học và Công nghệ năm 2019
Nhận diện HMU
Phân hiệu tại Thanh Hóa
Bài giảng danh dự
Nhắn gửi yêu thương
Quản lý văn bản trực tuyến
Cổng thông tin Sinh viên
Lịch giảng đường
Hệ thống bài giảng điện tử
Phòng Công nghệ thông tin
eLearning HMU
CME HMU
Webconference HMU
Hệ thống thư viện ảo
Thư viện
Lời thề nghề nghiệp
Những điều SV cần biết
Trung tam Phat trien chuong trinh
Trung tâm đào tạo theo nhu cầu xã hội
Bệnh viện Đại học Y
Bác sĩ nội trú
Trung tam Genprotein
TRAC