Tra cứu văn bản


Tất cả | Bản thuyết minh | Báo cáo | Hướng dẫn | Mẫu bản mô tả công việc | Mẫu Bản phân công công tác | Mẫu bản tự nhận xét | Mẫu Báo cáo | Mẫu báo tổng kết | Mẫu biểu | Mẫu biểu báo cáo | Mẫu biểu đề tài | Mẫu biểu dự án | Mẫu biểu thanh toán | Mẫu biểu tiến độ và phân tích văn bản | Mẫu Chương Trình | Mẫu Công văn | Mẫu đăng ký | Mẫu Đăng ký hội trường, phòng họp | Mẫu Điều Lệ | Mẫu Giấy đi đường | Mẫu Giấy giới thiệu | Mẫu giấy Mời | Mẫu Quy định | Mẫu Quy Trình | Mẫu Quyết Định | Mẫu sơ yếu lý lịch CBVC | Mẫu Thông báo | Mẫu Tờ trình | Mẫu Văn bản | Quy chế - Quy định | Quy định | Quy Trình | Quyết Định | Văn bản |
Loại văn bản Số văn bản Ngày ban hành Tải về Đơn vị ban hành Nội dung
Quy định sử dụng và phân cấp quản lý con dấu của Trường Đại học Y Hà Nội Kèm theo QĐ số 3288 /QĐ-ĐHYHN 11-12-2012 Tải về Trường Đại học Y Hà Nội Quy chế - Quy định
Quyết định về việc ban hành Quy chế quản lý, sử dụng hóa chất, vật tư tiêu hao, súc vật thí nghiệm tại Trường Đại học Y Hà Nội 3310/QĐ-ĐHYHN 11-11-2012 Tải về Trường Đại học Y Hà Nội Quy chế - Quy định
Quy trình luân chuyển văn bản Trường Đại học Y Hà Nội Theo QĐ số 3299/QĐ-ĐHYHN 02-11-2012 Tải về Trường Đại học Y Hà Nội Quy chế - Quy định
Quy định về trách nhiệm trong quản lý và đào tạo sau đại học của Trường Đại học Y Hà Nội Kèm theo Quyết định số 3256 /QĐ-ĐHYHN 01-11-2012 Tải về Trường Đại học Y Hà Nội Quy chế - Quy định
Quy chế về quản lý, sử dụng tài sản cố định và cộng cụ dụng cụ Kèm theo Quyết định số: 3286/ QĐ-ĐHYHN 01-11-2012 Tải về Trường Đại học Y Hà Nội Quy chế - Quy định
Hợp đồng thuê khoán chuyên môn Mẫu số:12a-TCKT 01-11-2012 Tải về Trường Đại học Y Hà Nội Mẫu biểu thanh toán
Giấy thanh toán Mẫu số 02b/TCKT 01-11-2012 Tải về Trường Đại học Y Hà Nội Mẫu biểu thanh toán
Quyết định về việc ban hành Quy chế Hợp tác Quốc tế của Trường Đại học Y Hà Nội 3117 /QĐ-ĐHYHN 25-10-2012 Tải về Trường Đại học Y Hà Nội Quy chế - Quy định
Quy chế hỗ trợ và bồi hoàn kinh phí đào tạo cán bộ của Trường Đại học Y Hà Nội Kèm theo Quyết định số 3113 /QĐ-ĐHYHN 25-10-2012 Tải về Trường Đại học Y Hà Nội Quy chế - Quy định
Quy chế học sinh, sinh viên Trường Đại học Y Hà Nội Kèm theo Quyết định số 3064/QĐ-ĐHYHN 23-10-2012 Tải về Trường Đại học Y Hà Nội Quy chế - Quy định
Quy chế về sử dụng, quản lý công chức, viên chức và hợp đồng lao động Kèm theo Quyết định số 2990 /QĐ-ĐHYHN 18-10-2012 Tải về Trường Đại học Y Hà Nội Quy chế - Quy định
Quy định về chức năng, nhiệm vụ của các Khoa, Bộ môn thuộc Trường Đại học Y Hà Nội kèm theo Quyết định số 2991 /ĐHYHN-TCCB 18-10-2012 Tải về Trường Đại học Y Hà Nội Quy chế - Quy định
Quy định về chức năng, nhiệm vụ của các Phòng, Ban, Trung tâm, Đơn vị trong Trường Đại học Y Hà Nội (đã sửa đổi, bổ sung) Quyết định số 2989 /ĐHYHN-TCCB 18-10-2012 Tải về Trường Đại học Y Hà Nội Quy chế - Quy định
Quy chế về định mức chi trả phụ cấp độc hại, phụ cấp độc hại hiện vật của Trường Đại học Y Hà Nội Kèm theo Quyết định số 1174 /QĐ-ĐHYHN 04-09-2012 Tải về Trường Đại học Y Hà Nội Quy chế - Quy định
Quy chế về việc nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức Trường Đại học Y Hà Nội kèm theo Quyết định số 1176 /QĐ-ĐHYHN 04-09-2012 Tải về Trường Đại học Y Hà Nội Quy chế - Quy định
Quy chế về nâng ngạch, chuyển ngạch viên chức trong Trường Đại học Y Hà Nội Kèm theo Quyết định số 1175/QĐ-ĐHYHN 04-09-2012 Tải về Trường Đại học Y Hà Nội Quy chế - Quy định
Quyết định về việc ban hành "Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của Trường Đại học Y Hà Nội" 1178/Q§-§HYHN 04-09-2012 Tải về Trường Đại học Y Hà Nội Quy chế - Quy định
Quyết định số 1173 – Quy chế đào tạo, bồi dưỡng trong nước, ngoài nước đối với viên chức và hợp đồng Quyết định số 1173/QD-DHYHN 04-09-2012 Tải về Trường Đại học Y Hà Nội Quyết định
Hướng dẫn xét tặng các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng và tổng kết năm học 2092 01-07-2012 Tải về DHYHN Quyết Định
Quy chế về tuyển dụng viên chức và hợp đồng lao động trong Trường Đại học Y Hà Nội Kèm theo Quyết định số 1954 /QĐ-ĐHYHN 21-06-2012 Tải về Trường Đại học Y Hà Nội Quy chế - Quy định
Quyết định về việc ban hành “Quy chế thực hiện bảo vệ bí mật nhà nước của Trường Đại học Y Hà Nội” 1225/Q§-§HYHN 18-04-2012 Tải về Trường Đại học Y Hà Nội Quy chế - Quy định
Quyết định số 1225 - Quy chế thực hiện bảo vệ bí mật Nhà nước Quyết định số 1225 18-04-2012 Tải về Trường Đại học Y Hà Nội Quyết định
Quyết định về việc Ban hành 1173/Q§-§HYHN 09-04-2012 Tải về Trường Đại học Y Hà Nội Quy chế - Quy định
Quy chế văn hóa của Trường Đại học Y Hà Nội kèm theo Quyết định số 1177 /QĐ-ĐHYHN 09-04-2012 Tải về Trường Đại học Y Hà Nội Quy chế - Quy định
Quyết định số 1178 – Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động Quyết định số 1178 09-04-2012 Tải về Trường Đại học Y Hà Nội Quyết định
Quyết định số 1177 – Quy chế Văn hóa Quyết định số 1177 09-04-2012 Tải về Trường Đại học Y Hà Nội Quyết định
Quyết định số 1176 – Quy chế nâng bậc lương trước thời hạn Quyết định số 1176 09-04-2012 Tải về Trường Đại học Y Hà Nội Quyết định
Quyết định số 1175 – Quy chế nâng ngạch, chuyển ngạch viên chức Quyết định số 1175 09-04-2012 Tải về Trường Đại học Y Hà Nội Quyết định
Quyết định số 1174 – Quy chế định mức chi trả phụ cấp độc hại Quyết định số 1174 09-04-2012 Tải về Trường Đại học Y Hà Nội Quyết định
Phụ lục chứng từ thanh toán 186/DH-DHYHN 27-02-2012 Tải về Trường Đại học Y Hà Nội Mẫu biểu thanh toán
Hướng dẫn thanh toán Số 186/ĐHYHN-TCKT 27-02-2012 Tải về Trường Đại học Y Hà Nội Hướng dẫn
Quyết định về việc Ban hành Quy chế thực hiện công khai của Trường Đại học Y Hà Nội 3280 /QĐ-ĐHYHN 11-01-2012 Tải về Trường Đại học Y Hà Nội Quy chế - Quy định
Đơn vị tổng hợp và lập bảng phân công công tác năm học 2012 - 2013 (theo mẫu) trên cơ sở Bản mô tả chi tiết công việc của từng cá nhân và đề xuất về tăng, giảm biên chế năm học 2012 - 2013. Mẫu Bản phân công công tác 08-01-2012 Tải về Trường Đại học Y Hà Nội Mẫu Bản phân công công tác
Cán bộ, viên chức và hợp đồng không xác định thời hạn lập bản Mô tả chi tiết công việc được phân công, đảm nhiệm Mẫu bản mô tả công việc 08-01-2012 Tải về Trường Đại học Y Hà Nội Mẫu bản mô tả công việc
Mẫu số 9: Báo cáo đơn vị 07-01-2012 Tải về Trường Đại học Y Hà Nội Mẫu Báo cáo
Quyết định về việc ban hành Quy chế Công tác lưu trữ 3209 /QĐ-ĐHYHN 07-11-2011 Tải về Trường Đại học Y Hà Nội Quy chế - Quy định
Qui trình 11 (SOP11) : Xem xét ICF. 07-11-2011 Tải về Trường Đại học Y Hà Nội Quy Trình
Qui trình 10 (SOP10) : Báo cáo SE, SAE. 07-11-2011 Tải về Trường Đại học Y Hà Nội Quy Trình
Qui trình 9 (SOP9): Giải quyết khiếu nại 07-11-2011 Tải về Trường Đại học Y Hà Nội Quy Trình
Qui trình 8 (SOP8): Lưu trữ hồ sơ. 07-11-2011 Tải về Trường Đại học Y Hà Nội Quy Trình
Qui trình 7 (SOP7): Phê duyệt thay đổi bổ sung. 07-11-2011 Tải về Trường Đại học Y Hà Nội Quy Trình
Qui trình 5 (SOP5): Xem xét định kỳ. 07-11-2011 Tải về Trường Đại học Y Hà Nội Quy Trình
Qui trình 3 (SOP3): Xét duyệt mới. 07-11-2011 Tải về Trường Đại học Y Hà Nội Quy Trình
Qui trình 2 (SOP2): Lập kế hoạch. 07-11-2011 Tải về Trường Đại học Y Hà Nội Quy Trình
Qui trình 1 (SOP1): Hướng dẫn việc xác định vai trò, chức năng, thành phần và thẩm quyền của Hội đồng đạo đức 07-11-2011 Tải về Trường Đại học Y Hà Nội Quy Trình
Mẫu biểu đề tài cấp cơ sở 07-11-2011 Tải về Trường Đại học Y Hà Nội Mẫu biểu đề tài
Mẫu biểu đề tài cấp bộ 07-11-2011 Tải về Trường Đại học Y Hà Nội Mẫu biểu đề tài
Mẫu số 15: Đăng ký hội trường, phòng họp 07-11-2011 Tải về Trường Đại học Y Hà Nội Mẫu Đăng ký hội trường, phòng họp
Mẫu số 14: Điều lệ (ban hành kèm theo quyết định) 07-11-2011 Tải về Trường Đại học Y Hà Nội Mẫu Điều Lệ
Mẫu số 12: Chương trình 07-11-2011 Tải về Trường Đại học Y Hà Nội Mẫu Chương Trình
Mẫu Công văn 07-11-2011 Tải về Trường Đại học Y Hà Nội Mẫu Công văn
Quy chế Công tác văn thư QĐ-3210 07-11-2011 Tải về Trường Đại học Y Hà Nội Quyết Định
Quyết định về việc ban hành Quy chế công tác văn thư 3210/QĐ-ĐHYHN 11-07-2011 Tải về Trường Đại học Y Hà Nội Quy chế - Quy định
Qui trình 13 (SOP13) : Giám sát thử nghiệm lâm sàng. 11-07-2011 Tải về Trường Đại học Y Hà Nội Quy Trình
Qui trình 12 (SOP12) : Xem xét Placebo. 11-07-2011 Tải về Trường Đại học Y Hà Nội Quy Trình
Qui trình 4 (SOP4): Xét duyệt nghiên cứu dịch tễ học. 11-07-2011 Tải về Trường Đại học Y Hà Nội Quy Trình
Mẫu đăng ký đề tài cần thông qua Hội đồng đạo đức Y sinh học Trường Đại học Y Hà Nội. 11-07-2011 Tải về Trường Đại học Y Hà Nội Mẫu đăng ký
Văn bản về tài chính khoa học công nghệ 11-07-2011 Tải về Trường Đại học Y Hà Nội Văn bản
Văn bản quản lý khoa học công nghệ 11-07-2011 Tải về Trường Đại học Y Hà Nội Văn bản
Mẫu biểu dự án tăng cường năng lực labo 11-07-2011 Tải về Trường Đại học Y Hà Nội Mẫu biểu dự án
Mẫu biểu các nhiệm vụ khoa học công nghệ và nhiệm vụ môi trường 11-07-2011 Tải về Trường Đại học Y Hà Nội Mẫu biểu
Mẫu biểu đề tài hợp tác nghị định thư 11-07-2011 Tải về Trường Đại học Y Hà Nội Mẫu biểu đề tài
Qui trình quản lý và thực hiện dự án tăng cường năng lực labo. 11-07-2011 Tải về Trường Đại học Y Hà Nội Quy Trình
Mẫu Quyết định cá biệt (Quy định trực tiếp) 11-07-2011 Tải về Trường Đại học Y Hà Nội Mẫu Quyết Định
Quy chế Công tác lưu trữ QĐ-3209 11-07-2011 Tải về Trường Đại học Y Hà Nội Quyết Định
Mẫu biểu tiến độ và phân tích văn bản 02-07-2011 Tải về Trường Đại học Y Hà Nội Mẫu biểu tiến độ và phân tích văn bản
Qui trình 6 (SOP6): Xem xét rút gọn. 11-05-2011 Tải về Trường Đại học Y Hà Nội Quy Trình
Giấy biên nhận tiền Mẫu số 22-TCKT 01-04-2011 Tải về Trường Đại học Y Hà Nội Mẫu biểu thanh toán
Biên bản xác nhận số dư tạm ứng Mẫu số 21-TCKT 01-04-2011 Tải về Trường Đại học Y Hà Nội Mẫu biểu thanh toán
Biên bản xét chọn 01-04-2011 Tải về Trường Đại học Y Hà Nội Mẫu biểu thanh toán
Giấy đi đường Mẫu số 13/TCKT 01-04-2011 Tải về Trường Đại học Y Hà Nội Mẫu biểu thanh toán
Giấy đề nghị tạm ứng 01-04-2011 Tải về Trường Đại học Y Hà Nội Mẫu biểu thanh toán
Các văn bản quy định về Đạo đức trong y học 04-01-2011 Tải về Trường Đại học Y Hà Nội Văn bản
Quyết định chỉ định thầu Mẫu số 18-TCKT 04-01-2011 Tải về Trường Đại học Y Hà Nội Mẫu biểu thanh toán
Hợp đồng khoán công việc Mẫu số 06a-TCKT 04-01-2011 Tải về Trường Đại học Y Hà Nội Mẫu biểu thanh toán
Giấy thanh toán tạm ứng Mẫu số 03/TCKT 04-01-2011 Tải về Trường Đại học Y Hà Nội Mẫu biểu thanh toán
Mẫu biểu báo cáo nghiệm thu kết quả đề tài 01-01-2011 Tải về Trường Đại học Y Hà Nội Mẫu biểu báo cáo
Quy định chi tiết chế độ làm việc của giảng viên và cách tính giờ chuẩn giảng dạy Đại học, Sau đại học Kèm theo Quyết định số 2942/QĐ-ĐHYHN 26-11-2010 Tải về Trường Đại học Y Hà Nội Quy chế - Quy định
Mẫu biểu thanh toán số 185/2010/TT-BTC 15-11-2010 Tải về Bộ Tài Chính Mẫu biểu thanh toán
Phiếu giao nhận nguyên vật liệu, dụng cụ, công cụ Mẫu số C26- HD 15-10-2010 Tải về Bộ Tài Chính Mẫu biểu thanh toán
Quy chế quản lý và sử dụng tài sản nhà nước của Trường Đại học Y hà Nội Kèm theo Quyết định số 2016 /QĐ-ĐHYHN 09-09-2010 Tải về Trường Đại học Y Hà Nội Quy chế - Quy định
Quy chế quản lý tài chính của Trường Đại học Y Hà Nội Kèm theo Quyết định số 2015/QĐ-ĐHYHN 09-09-2010 Tải về Trường Đại học Y Hà Nội Quy chế - Quy định
Hợp tác quốc tế - Visa Mẫu số 3 07-07-2010 Tải về Phòng Hợp tác quốc tế Báo cáo
Báo cáo kết quả làm việc khách Quốc tế Mẫu số 2 07-07-2010 Tải về Phòng Hợp tác quốc tế Báo cáo
Báo cáo đoàn khách Quốc tế đến làm việc Mẫu số 1 07-07-2010 Tải về Phòng Hợp tác quốc tế Báo cáo
Các quy trình Hợp tác quốc tế quy trình Hợp tác quốc tế 07-07-2010 Tải về Phòng Hợp tác quốc tế Hướng dẫn
Mẫu báo cáo thành tích đề nghị xét tặng danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở Mẫu báo cáo 07-07-2009 Tải về Trường Đại học Y Hà Nội Báo cáo
Mẫu biểu đề tài Nghiên cứu cơ bản 01-07-2009 Tải về Trường Đại học Y Hà Nội Mẫu biểu đề tài
Qui trình lập kế hoạch tài chính, hướng dẫn thanh quyết toán cho đề tài NCKH. 01-07-2009 Tải về Trường Đại học Y Hà Nội Quy Trình
Qui trình quản lý và thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ và nhiệm vụ môi trường. 01-07-2009 Tải về Trường Đại học Y Hà Nội Quy Trình
Qui trình quản lý và thực hiện đề tài Nghiên cứu cơ bản. 01-07-2009 Tải về Trường Đại học Y Hà Nội Quy Trình
Qui trình quản lý và thực hiện đề tài cấp Nhà nước, đề tài cấp Nhà nước dạng hợp tác nghị định thư 01-07-2009 Tải về Trường Đại học Y Hà Nội Mẫu Quy Trình
Mẫu số 17: Giấy đi đường 01-07-2009 Tải về Trường Đại học Y Hà Nội Mẫu Giấy đi đường
Mẫu số 16: Giấy giới thiệu 01-07-2009 Tải về Trường Đại học Y Hà Nội Mẫu Giấy giới thiệu
Mẫu số 11: Giấy mời 01-07-2009 Tải về Trường Đại học Y Hà Nội Mẫu giấy Mời
Mẫu biểu đề tài cấp nhà nước 07-01-2009 Tải về Trường Đại học Y Hà Nội Mẫu biểu đề tài
Qui trình quản lý và thực hiện đề tài cấp cơ sở. 07-01-2009 Tải về Trường Đại học Y Hà Nội Quy Trình
Qui trình quản lý và thực hiện đề tài cấp Bộ 07-01-2009 Tải về Trường Đại học Y Hà Nội Quy Trình
Mẫu số 13: Quyết định cá biệt (ban hành hoặc Phê duyệt văn bản khác) 07-01-2009 Tải về Trường Đại học Y Hà Nội Mẫu Quyết Định
Mẫu số 10: Thông báo đơn vị 07-01-2009 Tải về Trường Đại học Y Hà Nội Mẫu Thông báo
Mẫu Công văn đơn vị 07-01-2009 Tải về Trường Đại học Y Hà Nội Mẫu Công văn
Mẫu Thông báo 07-01-2009 Tải về Trường Đại học Y Hà Nội Mẫu Thông báo
Mẫu Tờ trình 07-01-2009 Tải về Trường Đại học Y Hà Nội Mẫu Tờ trình
Mẫu Báo cáo 07-01-2009 Tải về Trường Đại học Y Hà Nội Mẫu Báo cáo
Mẫu Quy định (Quy chế) ban hành kèm theo Quyết định cá biệt 07-01-2009 Tải về Trường Đại học Y Hà Nội Mẫu Quy định
Bản thuyết minh sáng kiến cải tiến 07-01-2009 Tải về DHYHN Bản thuyết minh
Mẫu bản tự nhận xét quá trình công tác của cá nhân 07-01-2009 Tải về DHYHN Mẫu bản tự nhận xét
Hướng dẫn xét sáng kiến cải tiến cấp trường 07-01-2009 Tải về DHYHN Hướng dẫn
Mẫu báo tổng kết công tác năm học và phương hướng công tác năm học 07-01-2009 Tải về Trường Đại học Y Hà Nội Mẫu báo tổng kết
Mẫu Văn bản khác (được ban hành hoặc phê duyệt kèm theo Quyết định) 01-01-2009 Tải về Trường Đại học Y Hà Nội Mẫu Văn bản
Cán bộ, viên chức và hợp đồng không xác định thời hạn kê khai lý lịch CBVC (theo mẫu 2C), Trưởng Đơn vị nhận xét và ký xác nhận. lý lịch CBVC (theo mẫu 2C) 01-02-2008 Tải về Bộ Nội vụ Mẫu sơ yếu lý lịch CBVC
Biên bản giao nhận tài sản cố định Mẫu số C50 – HD 30-03-2006 Tải về Bộ Tài Chính Mẫu biểu thanh toán
Quy định quản lý, khai thác hệ thống thông tin Tải về Trường Đại học Y Hà Nội Quy định
Quy trình thi tốt nghiệp bsckii, bsnt và bscki năm 2014 Tải về