CẨM NANG TÀI LIỆU TRONG CTCT&HSSV (HỌC BỔNG CHÍNH SÁCH, TRỢ CẤP XÃ HỘI) (16-09-2013)
Để phục vụ công tác giải quyết các chế độ chính sách cho sinh viên, Phòng CTCT&HSSV có cung cấp các quyết đinh, nghị đinh và thông tư liên quan đến chế độ chính sách cho sinh viên như sau:

CÁC VĂN BẢN LIÊN QUAN ĐẾN HỌC BỔNG CHÍNH SÁCH VÀ TRỢ CẤP XÃ HỘI

TT TÊN VĂN BẢN FILE ĐÍNH KÈM NGUỒN GHI CHÚ
1 Thông tư liên tịch số 53/1998/TTLT/BGD&ĐT-BTC-BLĐTB&XH ngày 25/08/1998 của Liên tịch Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính, Bộ Lao động thương binh và xã hội về việc Hướng dẫn thực hiện chế độ học bổng và trợ cấp xã hội đối với học sinh sinh viên các trường đào tạo công lập tải file BGD&ĐT  
2 Thông tư Liên tịch số 18/2009/TTLT/BGD&ĐT-BTC-BLĐTB&XH ngày 03/08/2009 của Liên tịch Bộ Giáo dục và đào tạo, Bộ Tài chính, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện chế độ học bổng và trợ cấp xã hội đối với học sinh, sinh viên các trường đào tạo công lập tải file BGD&ĐT  
3 Thông tư liên tịch số 13/2002/TTLT/ BGDĐT-BTC ngày 28/3/2002 của Bộ GD&ĐT hướng dẫn thực hiện Quyết định số 194/2001/QĐ-TTG ngày 21/12/2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh mức học bổng chính sách và trợ cấp xã hội đối với học sinh, sinh viên là người dân tộc thiểu số học tại các trường đào tạo công lập quy định tại Quyết định số 1121/1997/QĐ-TTG NGÀY 23/12/1997 của Thủ tướng chính phủ tải file BGD&ĐT  
4 Quyết định số 152/2007/QĐ-TTg ngày 14/09/2007 của Thủ tướng Chính phủ về học bổng chính sách đối với học sinh, sinh viên học tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân tải file TTCP  
5 Thông tư Liên tịch số 23/2008/TTLT/BGD&ĐT-BTC-BLĐTB&XH ngày 28/04/2008 của Liên tịch Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính, Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội về việc Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 152/2007/QĐ-TTg ngày 14/09/2007 của Thủ tướng Chính phủ về học bổng chính sách đối với học sinh, sinh viên học tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân tải file BGD&ĐT  

 

Phòng Công tác Chính trị & HSSV

Các tin khác

Nhận diện HMU
Bài giảng danh dự
Thông tin tuyển sinh 2017
Khóa học Nghiệp vụ sư phạm
Nhắn gửi yêu thương
Quản lý văn bản trực tuyến
Cổng thông tin Sinh viên
Lịch giảng đường
Hệ thống bài giảng điện tử
Phòng Công nghệ thông tin
eLearning HMU
CME HMU
Webconference HMU
Cơ sở dữ liệu y học
Hệ thống thư viện ảo
Thư viện
Lời thề nghề nghiệp
Những điều SV cần biết
Bác sĩ nội trú
Trung tam Genprotein
Trung tam Phat trien chuong trinh
TRAC
Nesle