Thông báo về việc bổ nhiệm chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2015 (03-02-2015)
Căn cứ quyết định số 20/2012/QĐ-TTg ngày 27 tháng 4 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của “Quy định tiêu chuẩn, thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư” ban hành kèm theo quyết định số 174/2008/QĐ-TTg ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ;

Căn cứ văn bản pháp quy và tài liệu hướng dẫn về việc xét công nhận đạt chuẩn chức danh Giáo sư, Phó giáo sư năm 2014 của Hội đồng CDGSNN; Căn cứ quyết định số 06/QĐ-HĐCDGSNN ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Hội đồng Chức danh Giáo sư Nhà nước về việc công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư đợt năm 2014, Ban giám hiệu thông báo tới các đơn vị có nhu cầu bổ sung cán bộ có chức danh Giáo sư, Phó giáo sư thực hiện quy trình bổ nhiệm như sau:

1.     Đối tượng đăng ký xét bổ nhiệm chức danh GS/PGS đợt năm 2014

-         Các các bộ, giảng viên cơ hữu của trường Đại học Y Hà Nội đã được Hội đồng Chức danh Giáo sư Nhà nước công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS/PGS đợt năm 2014 hoặc các năm trước đó (nếu có).

-         Các cán bộ khoa học thuộc các đơn vị ngoài trường Đại học Y Hà Nội đã được Hội đồng Chức danh Giáo sư Nhà nước công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS/PGS đợt năm 2014 hoặc các năm trước đó (nếu có) có nguyện vọng đăng ký xét bổ nhiệm chức danh GS/PGS tại trường Đại học Y Hà Nội.

Click vào đây xem chi tiết thông báo.

2.     Quy trình và hồ sơ xét bổ nhiệm chức danh GS/PGS

2.1.         Đối với các khoa/bộ môn thuộc trường

-         Các cán bộ, giảng viên (cả cơ hữu và kiêm nhiệm) có nguyện vọng đăng ký xét bổ nhiệm tại trường Đại học Y Hà Nội gửi đơn đề nghị xét bổ nhiệm lên lãnh đạo khoa/bộ môn (Đơn đề nghị làm theo mẫu hành chính thông thường).

-         Khoa/bộ môn tổ chức họp, lấy ý kiến tại đơn vị thông qua hình thức bỏ phiếu kín về việc bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư cho cán bộ là giảng viên và giảng viên kiêm nhiệm (nếu có) theo nhu cầu của đơn vị.

-         Khoa/bộ môn gửi về phòng Quản lý Khoa học – Công nghệ các văn bản sau: 1. Công văn đề nghị bổ nhiệm chức danh GS/PGS cho cán bộ; 2. Biên bản họp; 3. Danh sách cán bộ được đề xuất bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư kèm theo đơn đề nghị bổ nhiệm của các các nhân   (Click vào đâydownload  Danh sách cán bộ lập theo mẫu DS1).

2.2.         Đối với các đơn vị cấp 3 (Viện, bệnh viện, trung tâm)

-         Các cán bộ, giảng viên (cả cơ hữu và kiêm nhiệm) có nguyện vọng đăng ký xét bổ nhiệm tại trường Đại học Y Hà Nội gửi đơn đề nghị xét bổ nhiệm lên lãnh đạo bộ môn thuộc đơn vị cấp 3 (Đơn đề nghị làm theo mẫu hành chính thông thường).

-         Bộ môn của đơn vị cấp 3 tổ chức họp, lấy ý kiến tại đơn vị thông qua hình thức bỏ phiếu kín về việc bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư cho cán bộ là giảng viên và giảng viên kiêm nhiệm (nếu có) theo nhu cầu của đơn vị.

-         Bộ môn gửi về ban lãnh đạo đơn vị cấp 3 các văn bản sau: 1. Công văn đề nghị bổ nhiệm chức danh GS/PGS cho cán bộ; 2. Biên bản họp; 3. Danh sách cán bộ được đề xuất bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư kèm theo đơn đề nghị bổ nhiệm của các cá nhân     (Click vào đây download Danh sách cán bộ lập theo mẫu DS2).

-         Hội đồng Khoa học – Đào tạo của đơn vị cấp 3 họp cho ý kiến và bỏ phiếu tín nhiệm đối với các cán bộ/giảng viên được bộ môn đề nghị bổ nhiệm chức danh Giáo sư/Phó giáo sư.

-         Trên cơ sở ý kiến của Hội đồng Khoa học – Đào tạo, lãnh đạo đơn vị cấp 3 gửi về phòng Quản lý Khoa học – Công nghệ của Nhà trường công văn kèm theo danh sách cán bộ đề nghị bổ nhiệm chức danh Giáo sư/Phó giáo sư    (​Click vào đây download Danh sách cán bộ lập theo mẫu DS3).

Đề nghị các đơn vị gửi hồ sơ về phòng Quản lý Khoa học - Công nghệ trước 16h00 ngày 12 tháng 02 năm 2015. Người nhận: CN. Tống Thị Khuyên, phòng 319, nhà A1, điện thoại: 04 3852 7622, di động: 098 890 7119.  

Phòng Quản lý Khoa học - Công nghệ

Các tin khác