Giải thưởng“Sinh viên nghiên cứu khoa học” năm 2016 (19-08-2016)
Công văn số 3876/BGDĐT-KHCNMT ngày 9 tháng 8 năm 2016 của Bộ Giáo dục Đào tao về việc xét tặng giải thưởng “sinh viên nghiên cứu khoa học năm 2016”.

Theo Thông tư số 18/2016/TT-BGDĐT ngày 22/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế xét tặng Giải thưởng “Sinh viên nghiên cứu khoa học”, Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp tục phối hợp với các cơ quan: Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Quỹ Hỗ trợ Sáng tạo Kỹ thuật Việt Nam – VIFOTEC) và Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức xét tặng Giải thưởng “Sinh viên nghiên cứu khoa học” hàng năm (trước kia là Giải thưởng “Tài năng khoa học trẻ Việt Nam” dành cho sinh viên).

Triển khai công tác tổ chức xét tặng Giải thưởng “Sinh viên nghiên cứu khoa học” năm 2016 (sau đây gọi tắt là Giải thưởng), Bộ Giáo dục và Đào tạo giao 06 đơn vị đăng cai tổ chức đánh giá, xét giải vòng sơ khảo theo 06 lĩnh vực khoa học và công nghệ như sau:

- Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội: Lĩnh vực Khoa học Tự nhiên (gồm các chuyên ngành: Toán học và thống kê; Khoa học máy tính và thông tin; Vật lý; Hóa học; Khoa học trái đất và môi trường; Sinh học; Khoa học tự nhiên khác).

- Trường Đại học Bách khoa Hà Nội: Lĩnh vực Khoa học Kỹ thuật và Công nghệ (gồm các chuyên ngành: Kỹ thuật dân dụng; Kỹ thuật điện, kỹ thuật điện tử, kỹ thuật thông tin; Kỹ thuật cơ khí, chế tạo máy, cơ khí động lực; Kỹ thuật vật liệu và luyện kim; Kỹ thuật hóa học; Kỹ thuật y học; Kỹ thuật môi trường; Công nghệ sinh học môi trường; Công nghệ sinh học công nghiệp; Công nghệ nano; Kỹ thuật thực phẩm và đồ uống; Khoa học kỹ thuật và công nghệ khác).

- Trường Đại học Y Hà Nội: Lĩnh vực Khoa học Y, Dược (gồm các chuyên ngành: Y học cơ sở; Y học lâm sàng; Dược học; Công nghệ sinh học trong y học; Khoa học y, dược khác).

- Học viện Nông nghiệp Việt Nam: Lĩnh vực Khoa học Nông nghiệp (gồm các chuyên ngành: Trồng trọt; Chăn nuôi; Thú y; Lâm nghiệp; Thủy sản; Công nghệ sinh học nông nghiệp; Khoa học nông nghiệp khác).

- Trường Đại học Kinh tế Quốc dân: Lĩnh vực Khoa học Xã hội (gồm các chuyên ngành: Tâm lý học; Kinh tế và kinh doanh; Khoa học giáo dục; Xã hội học; Pháp luật; Khoa học chính trị; Địa lý kinh tế và xã hội; Thông tin đại chúng và truyền thông; Khoa học xã hội khác).

- Trường Đại học Sư phạm Hà Nội: Lĩnh vực Khoa học Nhân văn (gồm các chuyên ngành: Lịch sử và khảo cổ học; Ngôn ngữ học và văn học; Triết học; Đạo đức học và tôn giáo; Nghệ thuật; Khoa học nhân văn khác).

* Đơn vị đăng cai tổ chức đánh giá, xét giải vòng sơ khảo có nhiệm vụ:

1. Tiếp nhận hồ sơ Giải thưởng và xử lý hồ sơ, gồm các công việc:

a) Kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ.

b) Phân loại, đánh mã số đề tài; lưu mỗi đề tài 01 bản báo cáo tổng kết.

c) Tổng hợp danh mục đề tài có công bố khoa học từ kết quả nghiên cứu của đề tài trên các tạp chí khoa học trong và ngoài nước hoặc đã được triển khai ứng dụng trong thực tiễn (kèm theo minh chứng).

d) Lập danh mục đề tài theo từng chuyên ngành thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ được giao và gửi về hộp thư của Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Bộ Giáo dục và Đào tạo (vukhcns@moet.gov.vn; tvha@moet.edu.vn).

2. Thu kinh phí đóng góp của các đơn vị cho công tác tổ chức đánh giá, xét giải vòng sơ khảo với mức kinh phí 3.000.000 đồng/ 1 đề tài (ba triệu đồng) theo hình thức chuyển khoản hoặc tiền mặt. Nội dung chi gồm: họp các hội đồng đánh giá và xét giải vòng sơ khảo; công tác tổ chức tiếp nhận, xử lý hồ sơ và tổ chức họp hội đồng của đơn vị đăng cai.

3. Phối hợp với Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức họp các hội đồng đánh giá và xét giải vòng sơ khảo.

4. Gửi về Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường, Bộ Giáo dục và Đào tạo:

- Hồ sơ Giải thưởng của các đơn vị, trong đó mỗi đề tài gửi 01 bản báo cáo tổng kết đề tài; Đối với đề tài được chọn vào vòng chung khảo, mỗi đề tài gửi 09 bản báo cáo tổng kết đề tài.

- Kết quả đánh giá đề tài vòng sơ khảo (biên bản họp các Hội đồng vòng sơ khảo) và báo cáo quyết toán kinh phí tổ chức. 

* Thời gian thực hiện:

- Tiếp nhận hồ sơ và bản điện tử công văn tham gia xét Giải thưởng: trước ngày 30 tháng 8 năm 2016.

- Xử lý hồ sơ Giải thưởng và gửi danh mục đề tài theo từng chuyên ngành thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ của Giải thưởng về hộp thư của Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Bộ Giáo dục và Đào tạo: hoàn thành trước ngày 20 tháng 9 năm 2016.

- Đánh giá đề tài và xét giải vòng sơ khảo: hoàn thành trước ngày 30 tháng 10  năm 2016.

- Gửi hồ sơ Giải thưởng và kết quả đánh giá đề tài vòng sơ khảo về Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường, Bộ Giáo dục và Đào tạo: hoàn thành trước ngày 05 tháng 11 năm 2016.

- Gửi báo cáo quyết toán kinh phí tổ chức về Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường, Bộ Giáo dục và Đào tạo: hoàn thành trước ngày 30 tháng 11 năm 2016.

Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đơn vị được giao đăng cai tổ chức trả lời bằng văn bản và cung cấp thông tin về bộ phận phụ trách, người phụ trách tiếp nhận hồ sơ Giải thưởng (địa chỉ liên hệ, số điện thoại, địa chỉ email, số tài khoản…); đồng thời phối hợp chặt chẽ với Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường trong quá trình triển khai các công việc được giao.

Công văn của đơn vị đề nghị gửi về Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường, Bộ Giáo dục và Đào tạo trước ngày 15 tháng 8 năm 2016.

Thông tư 18/2016/TT-BGĐĐT.

Phòng Quản lý KH - CN

Các tin khác