Đề xuất dự án thuộc chương trình phát triển tài sản trí tuệ (16-09-2016)
Đề xuất các dự án thuộc Chương trình phát triển tài sản trí tuệ để tuyển chọn, phê duyệt từ năm 2017

Trường Đại học Y Hà Nội nhận được công văn số 782/K2ĐT – NCKH ngày 09/9/2016 của Cục Khoa học Công nghệ và Đào tạo, Bộ Y tế thông báo về công văn số 3673/BKHCN-SHTT ngày 01/9/2016 của Bộ Khoa học – Công nghệ về đề xuất các dự án thuộc Chương trình phát triển tài sản trí tuệ để tuyển chọn, phê duyệt từ năm 2017. Ban giám hiệu đề nghị các cá nhân và đơn vị nghiên cứu, đề xuất dự án thuộc chương trình.

Chi tiết xin mời xem file đính kèm: file 1, file 2, file 3

Phòng Quản lý KH - CN

Các tin khác