Thông qua đạo đức nghiên cứu cho đề cương luận án nghiên cứu sinh (03-10-2016)
Căn cứ thông tư 03/2012/TT - BYT ngày 02 tháng 02 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Y tế về hướng dẫn thử thuốc trên lâm sàng

Căn cứ thông tư 03/2012/TT - BYT ngày 02 tháng 02 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Y tế về hướng dẫn thử thuốc trên lâm sàng và quyết định 111/QĐ - BYT ngày 11 tháng 01 năm 2013 của Bộ Y tế về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động  của Hội đồng Đạo đức trong nghiên cứu y sinh học cấp cơ sở, Trường Đại học Y Hà Nội quyết định các luận án nghiên cứu sinh bắt buộc phải được chấp thuận của Hội đồng Đạo đức trong nghiên cứu y sinh học trước khi triển khai nghiên cứu. Chi tiết xem tại đây: CV1CV2CV3CV4CV5CV6CV7CV8.

Phòng Quản lý KH - CN

Các tin khác