Học bổng KKHT Học kỳ II năm học 2015-2016 (25-05-2016)

Thừa lệnh Hiệu trưởng, Phòng Công tác chính trị HSSV tổ trức xét nhận Học bổng Khuyến khích học tập học kỳ II năm học 2015 - 2016 cho sinh viên các khóa. Danh sách sinh viên nhận học bổng như sau:

 

TT

KHÓA

FILE DANH SÁCH HỌC BỔNG KKHT

GHI CHÚ

1

2010

DS.1

 

2

2011

DS.2

 

3

2012

DS.3

 

4

2013

DS.4

 

5

2014

DS.5

 

6

2015

DS.6

 

 

Phòng CTCT&HSSV

Các tin khác