Thông báo kết quả xét chức danh cấp cơ sở (27-11-2017)
Hội đồng Chức danh Giáo sư Cơ sở Trường Đại học Y Hà Nội được thành lập theo quyết định số 26/QĐ-HĐCDGSNN ngày 28 tháng 8 năm 2017 của Hội đồng Chức danh Giáo sư Nhà nước. Căn cứ trên các văn bản pháp quy và tài liệu hướng dẫn về việc xét công nhận đạt chuẩn chức danh Giáo sư, Phó giáo sư năm 2017

Hội đồng Chức danh Giáo sư Cơ sở Trường Đại học Y Hà Nội được thành lập theo quyết định số 26/QĐ-HĐCDGSNN ngày 28 tháng 8 năm 2017 của Hội đồng Chức danh Giáo sư Nhà nước. Căn cứ trên các văn bản pháp quy và tài liệu hướng dẫn về việc xét công nhận đạt chuẩn chức danh Giáo sư, Phó giáo sư năm 2017, Hội đồng đã thực hiện xét duyệt hồ sơ ứng viên đăng ký đợt năm 2017 và nghe ứng viên trình bày báo cáo tổng quan. Danh sách đăng ký xét duyệt tại Hội đồng Chức danh Giáo sư cơ sở Trường Đại học Y Hà Nội gồm ứng viên là cán bộ giảng viên của Trường Đại học Y Hà Nội và cán bộ giảng viên đăng ký thỉnh giảng từ một số đơn vị khác trong ngành Y tế.

Căn cứ trên báo cáo kiểm phiếu và biên bản các vòng họp của Hội đồng, các ứng viên có tên dưới đây được công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư/Phó giáo sư tại Hội đồng Chức danh Giáo sư cơ sở Trường Đại học Y Hà Nội: danh sách xem tại đây.

Phòng Quản lý KH-CN

Các tin khác