Đăng ký được hỗ trợ xuất bản bài báo quốc tế năm 2019 (28-01-2019)
Nhằm mục đích tăng số lượng và chất lượng công bố quốc tế của các cán bộ, viên chức cơ hữu, hợp đồng dài hạn và cán bộ kiêm nhiệm của Trường Đại học Y Hà Nội, căn cứ vào dự toán chi tiết Đề án hỗ trợ nghiên cứu và xuất bản quốc tế năm học 2018 - 2019 đã được Hiệu trưởng Trường Đại học Y Hà Nội phê duyệt ngày 26/11/2018, Nhà trường sẽ hỗ trợ một phần kinh phí cho giai đoạn chuẩn bị bản thảo bài báo và trả lời phản biện cho nhóm tác giả có bài báo xuất bản trên các tạp chí quốc tế trong hệ thống ISI hoặc SCOPUS (gọi tắt là bài báo trên Tạp chí ISI/SCOPUS).

Nhằm mục đích tăng số lượng và chất lượng công bố quốc tế của các cán bộ, viên chức cơ hữu, hợp đồng dài hạn và cán bộ kiêm nhiệm của Trường Đại học Y Hà Nội, căn cứ vào dự toán chi tiết Đề án hỗ trợ nghiên cứu và xuất bản quốc tế năm học 2018 - 2019 đã được Hiệu trưởng Trường Đại học Y Hà Nội phê duyệt ngày 26/11/2018, Nhà trường sẽ hỗ trợ một phần kinh phí cho giai đoạn chuẩn bị bản thảo bài báo và trả lời phản biện cho nhóm tác giả có bài báo xuất bản trên các tạp chí quốc tế trong hệ thống ISI hoặc SCOPUS (gọi tắt là bài báo trên Tạp chí ISI/SCOPUS).

Ban Giám hiệu Nhà trường thông báo đến các cán bộ, giảng viên (thuộc đối tượng trên) đăng ký để được hỗ trợ xuất bản bài báo trên tạp chí ISI/SCOPUS trong năm 2019. Hồ sơ đăng ký (theo mẫu đính kèm) gửi về Phòng Quản lý KH&CN trước 17h00, ngày 15/02/2019. Nhà trường sẽ căn cứ theo thời gian nộp hồ sơ để xem xét hỗ trợ cho các nhóm tác giả.

Người nhận hồ sơ đăng ký: BS. Bùi Văn Nhơn, phòng 404 - tầng 3 - nhà A1 - Trường Đại học Y Hà Nội; SĐT: 02438523798-3121, DĐ: 097.666.1780, email: drbuinhon@hmu.edu.vn.

Link đăng ký online: https://goo.gl/forms/AtvjLwzI44etEbR32

Các tin khác