Khoa học công nghệ

 • Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật

  Ngày 29/9/2015, Bộ Khoa học - Công nghệ ban hành quyết định số 2543/QĐ-BKHCN về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật. Trường Đại học Y Hà Nội thông báo và đề nghị các bộ môn, phòng ban chức năng cập nhật văn bản, thực hiện theo quy định.

 • Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật

  Ngày 29/9/2015, Bộ Khoa học - Công nghệ ban hành quyết định số 2543/QĐ-BKHCN về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật. Trường Đại học Y Hà Nội thông báo và đề nghị các bộ môn, phòng ban chức năng cập nhật văn bản, thực hiện theo quy định. Chi tiết xin mời xem tại đây

 • Thông báo thông tư liên tịch số 16/2015/TTLT-BKHCN-BTC

  Ngày 01/9/2015, liên Bộ Khoa học - Công nghệ và Bộ Tài chính ban hành Thông tư liên tịch số 16/2015/TTLT-BKHCN-BTC hướng dẫn việc xử lý tài sản được hình thành thông qua việc triển khai thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước

 • Kết quả Hội nghị Khoa học Công nghệ tuổi trẻ năm 2015

  Ngày 22/12/2015, Hội nghị Khoa học Công nghệ tuổi trẻ trường Đại học Y Hà Nội năm 2015 đã được tổ chức long trọng với sự tham gia của các báo cáo viên trẻ, thầy/cô giáo trong Ban giám khảo, thầy/cô giáo hướng dẫn, các cán bộ, học viên, sinh viên của trường.

 • Thông báo của Sở Khoa học - Công nghệ Hà Nội

  Thông báo của Sở Khoa học - Công nghệ Hà Nội về việc tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ cấp thành phố năm 2016

 • Thực hiện quy trình bổ nhiệm chức danh Giáo sư, Phó giáo sư năm 2015

  Căn cứ quyết định số 20/2012/QĐ-TTg ngày 27 tháng 4 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của “Quy định tiêu chuẩn, thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm chức danh Giáo sư, Phó giáo sư” ban hành kèm theo quyết định số 174/2008/QĐ-TTg ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ;

 • Giới thiệu đề tài khoa học dự giải thưởng Nhân tài đất Việt năm 2015

  Trường Đại học Y Hà Nội nhận được công văn số 940/BTC-NTDV2015 ngày 09/10/2015 của Cục Khoa học Công nghệ và Đào tạo Bộ Y tế thông báo về việc giới thiệu đề tài khoa học tham dự giải thưởng Nhân tài đất Việt năm 2015

 • Đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ

  Theo hướng dẫn xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách Khoa học và Công nghệ năm 2016 của Bộ Y tế

 • Hội nghị Khoa học - Công nghệ tuổi trẻ 2015

  Để chuẩn bị tham gia Hội nghị khoa học công nghệ tuổi trẻ các trường Y Dược Việt Nam lần thứ 18 vào tháng 5/2016. Trường Đại học Y Hà Nội sẽ tổ chức Hội nghị khoa học tuổi trẻ của trường vào tháng 12 năm nay để tuyển chọn ra các báo cáo xuất sắc tham dự hội nghị khoa học tuổi trẻ Y – Dược Việt Nam.

 • Đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học về điều trị nghiện ma túy

  Căn cứ nhiệm vụ của ngành Y tế về công tác phòng chống ma túy giai đoạn 2016 - 2020, Thanh tra Bộ Y tế (Thường trực tiểu ban phòng, chống tệ nạn ma túy Bộ Y tế) đề nghị các đơn vị có nghiên cứu khoa học về các bài thuốc cắt cơn nghiện, các phương pháp điều trị ma túy, đặc biệt là phương pháp điều trị đối với ma túy tổng hợp đăng ký đề tài với Thanh tra Bộ Y tế để tổng hợp báo cáo lãnh đạo Bộ.