Học bổng

  • Thông báo học bổng Medlatec

    Phòng CTCT&HSSV, nhà trợ bệnh viên MEDLATEC thông báo chương trình trao học bổng MEDLATEC cho 10 suất HB cho sinh viên trong Trường nội dung như sau:

  • Thông báo học bổng Sinh viên nghèo vượt khó

    Thực hiện theo chủ chương của Nhà trường về học bổng ngoài ngân sách và thông báo của nhà tài trợ. Phòng CTCT&HSSV thông báo cho sinh viên về HB Hỗ trợ sinh viên nghèo vượt khó như sau:

1 2 3 4 5 6 7 8 [ 9 ]