Tin tức -Truyền thông

Danh sách bổ nhiệm giảng viên chính

29-08-2007

- Theo quyết định số 1751/QĐ-BYT về việc bổ nhiệm giảng viên chính ngày 15 tháng 5 năm 2007 của Bộ Trưởng Bộ Y tế - Trường Đại học Y Hà Nội.
- Căn cứ Nghị định 49/2003/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Y tế.
- Căn cứ thông tư số 79/2005/TT-BNV ngày 10 tháng 8 năm 2005 của Bộ Nội vụ hướng dẫn chuyển xếp lương đối với cán bộ, công chức, viên chức khi yếu và công ty nhà nước vào làm việc trong các cơ quan nhà nước và các đơn vị sự nghiệp của nhà nước.
- Căn cứ quyết định số 1707/QĐ-BGDĐT ngày 06/4/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc công nhận kết quả thi nâng ngạch giảng viên lên giảng viên chính tại Trường Đại học Y Hà Nội.
- Theo đề nghị của ông Vụ Trưởng Vụ tổ chức cán bộ.

Xem chi tiết danh sách bổ nhiệm Click vào đây

Phòng Tổ chức cán bộ

Các tin khác: