Tin tức -Truyền thông

Mẫu biểu Hành chính

15-07-2009

Một số mẫu biểu báo cáo tổng kết và thi đua:

1. Mẫu báo cáo thành tích đề nghị xét tặng danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở (tải file)

2. Hướng dẫn xét tặng các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng và tổng kết năm học (tải file)

3. Hướng dẫn xét sáng kiến cải tiến cấp trường (tải file)

4. Mẫu bản tự nhận xét quá trình công tác của cá nhân (tải file)

5. Mẫu báo cáo thành tích đề nghị tặng Danh hiệu tập thể lao động xuất sắc (tải file)

6. Mẫu báo tổng kết công tác năm học và phương hướng công tác năm học (tải file)

7. Bản thuyết minh sáng kiến cải tiến (tải file)

8. Quyết định về việc ban hành Trình tự xử lý và luân chuyển văn bản

9. Phụ lục I

10. Phụ lục II
11. Quy chế Công tác lưu trữ (tải file)

12. Quy chế Công tác văn thư (tải file)

Các mẫu Công văn Hành chính

Mẫu số 1: Công văn

Mẫu số 2: Quyết định cá biệt (Quy định trực tiếp)

Mẫu số 3: Quy định (Quy chế) ban hành kèm theo Quyết định cá biệt

Mẫu số 4: Báo cáo

Mẫu số 5: Tờ trình

Mẫu số 6: Thông báo

Mẫu số 7: Văn bản khác (được ban hành hoặc phê duyệt kèm theo Quyết định)

Mẫu số 8: Công văn đơn vị

Mẫu số 9: Báo cáo đơn vị

Mẫu số 10: Thông báo đơn vị

Mẫu số 11: Giấy mời

Mẫu số 12: Chương trình

Mẫu số 13: Quyết định cá biệt (ban hành hoặc Phê duyệt văn bản khác)

Mẫu số 14: Điều lệ (ban hành kèm theo quyết định)

Mẫu số 15: Đăng ký hội trường, phòng họp

Mẫu số 16: Giấy giới thiệu

Mẫu số 17: Giấy đi đường

Phòng Hành chính Tổng hợp

Các tin khác: