Tin tức -Truyền thông

Thông báo về số chỗ ở nội trú Ký túc xá dành cho Sinh viên – Học viên theo khóa tuyển sinh năm học 2009-2010

05-08-2009

Trường Đại học Y Hà Nội thông báo về số chỗ ở nội trú Ký túc xá dành cho Sinh viên – Học viên theo khóa tuyển sinh năm học 2009-2010

TT

Đối tượng

Số chỗ ở

Tổng số

Nữ

Nam

ĐẠI HỌC

1

Năm thứ nhất

90

60

2

Năm thứ hai

110

80

190

3

Năm thứ ba

100

101

201

4

Năm thứ tư

166

90

256

5

Năm thứ năm

117

70

187

6

Năm thứ sáu

107

69

176

Cộng:

690

470

1.160

SAU ĐẠI HỌC

1

80

160

2

Cao học, CKII, NCS

60

30

90

Cộng:

140

110

250

Ghi chú:

- Tiếp nhận theo thứ tự ưu tiên của Quy chế Công tác Học sinh-Sinh viên nội trú.

- Thời gian tiếp nhận Học viên Sau đại học vào ở nội trú KTX phụ thuộc thời gian khóa học trước tốt nghiệp và kết thúc hợp đồng ở nội trú KTX.

KT. Hiệu trưởng

Phó Hiệu trưởng

Lưu Ngọc Hoạt

(đã ký)

Xin mời download file dưới đây để biết thêm chi tiết về:

1. Qui định về thứ tự ưu tiên xem xét khi tiếp nhận SV-HV vào ở nội trú KTX

2. Qui định về thủ tục đăng ký, tiếp nhận SV-HV ở nội trú KTX

Ban Quản lý Ký túc xá

Các tin khác: