Giới thiệu

Hội nghị KHCN tuổi trẻ các trường Y - Dược Việt Nam lần thứ 15

08-01-2010

Tại Hội nghị trù bị của Hội nghị Khoa học Công nghệ tuổi trẻ các trường Y Dược Việt Nam lần thứ 14 tại trường Đại học Y Huế (5/2008).

Để chỉ đạo tổ chức Hội nghị, Bộ y tế đã quyết định số 2636/QĐ-BYT ngày 29/7/2009 thành lập Ban chỉ đạo Hội nghị Khoa học công nghệ tuổi trẻ các trường Đại học Y Dược Việt Nam lần thứ 15 do Thứ trưởng Bộ Ytế, PGS.TS Nguyễn Thị Kim Tiến làm trưởng ban chỉ đạo.

Phiên họp lần 1 của Ban chỉ đạo Hội nghị đã được tổ chức vào ngày 1 tháng 9 năm 2009 tại Bộ Y tế nhằm xác định kế hoạch tổ chức Hội nghị và đề xuất dự thảo quy định tổ chức Hội nghị lần thứ 15.

Qua phiên họp, Ban chỉ đạo đã giao cho Trường Đại học Y Hà Nội thành lập Ban tổ chức và dựa trên kết luận của phiên họp, thông báo tới các trường thành viên. Nay Ban tổ chức xin thông báo tới các trường và các đơn vị liên quan những vấn đề liên quan tới việc tổ chức Hội nghị cấp trường, Hội nghị trù bị và Hội nghị chính thức.

Phòng Quản lý Nghiên cứu khoa học

Các tin khác: