Tin tức -Truyền thông

Thông báo về hướng dẫn nội dung tổng kết công tác Công đoàn năm học 2009-2010

17-07-2010

Ban Thường vụ Công đoàn Trường Đại học Y Hà Nội xin thông báo đến các Tổ công đoàn và Công đoàn bộ phận về hướng dẫn nội dung tổng kết công tác Công đoàn năm học 2009-2010.

Theo Điều lệ Công đoàn nhiệm kỳ của Tổ công đoàn, Công đoàn bộ phận là một năm học. Các đơn vị họp Tổng kết năm học và gửi Báo cáo, bảng chấm điểm về Văn phòng Công đoàn, Phòng 210, Tầng 2  - Nhà A1 (từ ngày 18/7/2010 đến ngày 06/8/2010)

Xin mời download:

1. Hướng dẫn nội dung tổng kết công tác Công đoàn năm học 2009-2010

2. Bảng tự chấm điểm thi đua cho các Tổ công đoàn và Công đoàn bộ phận năm học 2009-2010.

Văn phòng Công đoàn

Các tin khác: