Biều mẫu - Báo cáo

Mẫu biểu Tài chính – Kế toán

16-08-2016

Một số mẫu biểu Tài chính – Kế toán

 

1

M.01.TCKT.03

Giấy đề nghị tạm ứng - Tải file

Dự trù chi tạm ứng - Tải file

2

M.02.TCKT.03

Giấy đề nghị thanh toán- Tải file 

Bảng tổng hợp thanh toán- Tải file

3

M.03.TCKT.03

Giấy thanh toán tạm ứng - Tải file

Bảng tổng hợp thanh toán tạm ứng - Tải file

4

M.04.TCKT.03

Bảng kê đề nghị thanh toán - Tải file

5

M.05.TCKT.03

Bảng kê thanh toán tiền công tác phí - Tải file

6

M.06.TCKT.03

Hợp đồng, thanh lý hợp đồng giao khoán công việc - Tải file

7

M.07.TCKT.03

Bảng thanh toán tiền thuê ngoài - Tải file

8

M.08a.TCKT.03

Bảng chấm công - Tải file

9

M.08b.TCKT.03

Bảng chấm công làm ngoài giờ - Tải file

10

M.09. TCKT.03

Bảng thanh toán tiền làm thêm ngoài giờ - Tải file

11

M.10a.TCKT.03

Bảng thanh toán tiền - Tải file

12

M.10b.TCKT.03

Bảng thanh toán tiền - Tải file

13

M.11.TCKT.03

Bảng kê mua hàng - Tải file

14

M.14.TCKT.03

Bảng thanh toán tiền giảng - Tải file

15

M.15.TCKT.03

Bảng kê thanh toán tiền giảng vượt giờ- Tải file

16

M.16.TCKT.03

Bảng thanh toán tiền hội đồng bảo vệ luận văn, luận án- Tải file

17

M.18.TCKT.03

Quyết định phê duyệt đơn vị cung cấp…- Tải file

18

M.21.TCKT.03

Biên bản xác nhận số dư tạm ứng- Tải file

19

M.22.TCKT.03

Giấy biên nhận tiền- Tải file

20

M.25.TCKT.03

Phiếu trình duyệt giá- Tải file

 

   

 

Phòng Tài chính - Kế toán