Tin tức -Truyền thông

Quyết định về việc quản lý Đoàn viên là Cán bộ trẻ tại các đơn vị trong toàn Trường

04-03-2011

Quyết định về việc quản lý Đoàn viên là Cán bộ trẻ tại các đơn vị trong toàn Trường

BỘ Y TẾ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 559 /QĐ-ĐHYHN
Hà Nội, ngày 03 tháng 3 năm 2011
QUYẾT ĐỊNH
Về việc quản lý Đoàn viên là Cán bộ trẻ tại các đơn vị trong toàn trường
 
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI
 
- Căn cứ Quyết định số 1966/QĐ-BYT ngày 05/6/2009 của Bộ Y tế về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Y Hà Nội;
- Căn cứ Điều 4, Chương I quy định trong Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh;
- Căn cứ vào tình hình thực tế của trường Đại học Y Hà Nội về việc quản lý Đoàn viên là Cán bộ trẻ tại các Đơn vị trong toàn Trường;
- Căn cứ vào nhiệm vụ của của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong việc bồi dưỡng và giới thiệu Cán bộ trẻ, Đoàn viên ưu tú để phát triển Đảng;
Xét đề nghị của ông Bí thư Đoàn Thanh niên trường Đại học Y Hà Nội.
 
QUYẾT ĐỊNH
 
Điều 1.Các Cán bộ trẻ là Đoàn viên phải tham gia sinh hoạt Đoàn và thực hiện Điều lệ Đoàn;
Điều 2. Các đơn vị thống kê và lập danh sách những Cán bộ ≤ 35 tuổi của đơn vị mình (theo mẫu đính kèm) gửi về Văn phòng Đoàn Thanh niên trước ngày 10/3/2011;
Điều 3. Các đơn vị và các cá nhân được nêu trên chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
Hiệu trưởng
Nguyễn Đức Hinh
(Đã ký)
Xin mời download:
1. Đăng ký hoạt động đoàn (tải file)
2. Công văn số 57/CV-ĐTN về việc tham gia sinh hoạt Đoàn của Cán bộ trẻ (tải file)
3. Hướng dẫn công tác theo dõi, bồi dưỡng, phát triển Đoàn viên ưu tú và Đảng viên dự bị (tải file)
4. Quy trình theo dõi, bồi dưỡng và phát triển Đoàn viên ưu tú và Đảng viên dự bị (tải file)

Văn phòng Đoàn Thanh niên

Các tin khác: