Tin tức -Truyền thông

Quyết định Công bố “Sứ mệnh, tầm nhìn và giá trị cốt lõi” của trường Đại học Y Hà Nội

29-03-2011

Quyết định Công bố “Sứ mệnh, tầm nhìn và giá trị cốt lõi” của trường Đại học Y Hà Nội

BỘ Y TẾ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI
 
Số: 838/QĐ-ĐHYHN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập Tự do Hạnh phúc
 
               Hà Nội, ngày 24 tháng 3 năm 2011

 
QUYẾT ĐỊNH
Công bố “Sứ mệnh, tầm nhìn và giá trị cốt lõi”
của trường Đại học Y Hà Nội
 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI

 
- Căn cứ Quyết định số 1966/QĐ-BYT ngày 05/6/2009 của Bộ Y tế về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường Đại học Y Hà Nội;
- Căn cứ các biên bản các cuộc họp ngày 02/3/2011 của Ban soạn thảo; ngày 16/3/2011 của Ban chấp hành Đảng bộ trường Đại học Y Hà Nội;  
- Theo đề nghị của Ban soạn thảo “Sứ mệnh, tầm nhìn và giá trị cốt lõi” trường Đại học Y Hà Nội.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo quyết định này “Sứ mệnh, tầm nhìn và giá trị cốt lõi của trường Đại học Y Hà Nội”.
Điều 2. Các Viện, Khoa, Bệnh viện, Phòng, Ban, đơn vị chức năng căn cứ văn bản này để xây dựng và công bố chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị phù hợp với định hướng phát triển nhanh và bền vững của Trường trong tương lai.
Điều 3. Toàn thể CBVC Nhà trường có trách nhiệm quán triệt đầy đủ, chính xác tinh thần của “Sứ mệnh, tầm nhìn và giá trị cốt lõi” để có thể giới thiệu với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước, góp phần nâng cao hơn nữa vị thế của trường Đại học Y Hà Nội.
Điều 4. Các Ông (Bà) Giám đốc các Trung tâm; Bệnh viện Đại học Y Hà Nội; Viện trưởng các Viện Đào tạo Răng Hàm Mặt; YHDP&YTCC; Đái tháo đường & RLCH; Trưởng các Phòng, Ban, Khoa, Bộ môn, đơn vị thuộc Trường chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Hiệu trưởng
Nguyễn Đức Hinh
(Đã ký)
 
ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI
SỨ MỆNH (Mission), TẦM NHÌN (Vision), GIÁ TRỊ CỐT LÕI (Core values)
Ban hành kèm theo Quyết định số 838/QĐ-ĐHYHN, ngày 24 tháng 3 năm 2011
 
SỨ MỆNH (Mission):
Đại học Y Hà Nội là trường đại học Y hàng đầu, lâu đời nhất Việt Nam, không ngừng phấn đấu vì sức khỏe con người, luôn nỗ lực vươn tới đỉnh cao trong đào tạo nguồn nhân lực, khoa học - công nghệ, là nơi cung cấp chuyên gia cao cấp cho ngành y tế.
 
TẦM NHÌN (Vision):
- Xây dựng Đại học Y Hà Nội trở thành Đại học sức khỏe đa ngành, đa cấp, đào tạo cán bộ y tế có năng lực học tập vươn lên, tận tụy với nhiệm vụ được giao, đáp ứng tốt nhất nhu cầu chăm sóc sức khỏe ở mọi nơi, mọi lúc.
- Nhà trường đặc biệt chú trọng đào tạo nhân tài, làm chủ các lĩnh vực chuyên sâu của y học và y tế; kết hợp chặt chẽ đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và chăm sóc sức khỏe; phấn đấu đến năm 2020 đủ năng lực hợp tác ngang tầm với các trường y danh tiếng trong khu vực, cung cấp dịch vụ y tế đạt chuẩn quốc tế.
- Nhà trường tạo môi trường thuận lợi nhất cho giảng viên, viên chức, sinh viên, học viên hoàn thành tốt nhiệm vụ giảng dạy, học tập, hoạt động khoa học công nghệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân.
 
GIÁ TRỊ CỐT LÕI (Core values):
- Giảng viên, viên chức, sinh viên, học viên luôn luôn tự hào về Đại học Y Hà Nội, ý thức đầy đủ trách nhiệm kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của nhà trường.
- Giảng viên nhà trường vinh dự, nhận thức sâu sắc và tự nguyện gương mẫu hoàn thành đồng thời hai nhiệm vụ cao quí: Thầy giáo - Thầy thuốc, được cả xã hội kính trọng.
- Viên chức Nhà trường tự hào vì được góp phần quan trọng trong đào tạo đội ngũ cán bộ y tế có đức có tài, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân.
- Được học tập, rèn luyện tại một đại học Y danh tiếng ở cả trong và ngoài nước là động lực thúc đẩy sinh viên, học viên liên tục phấn đấu đạt chất lượng tốt nhất, có năng lực để phát triển lâu dài, bền vững.
- Với niềm vinh dự và tự hào được làm việc, học tập dưới mái trường Đại học Y Hà Nội, các thế hệ giảng viên, viên chức, sinh viên, học v

Phòng Hành chính tổng hợp

Các tin khác: