Biều mẫu - Báo cáo

Quy định – Quy chế

29-04-2011

Danh mục các quy định, quy chế

 

 

<td style="border:dotted lightgrey 1.0pt;mso-border-alt:dotted lightgrey .75pt; class=" msonormal"=""> 

Loại văn bản

Số văn bản

Tên văn bản

 Ngày ban hành

Download

Quyết định

940/QĐ-ĐHYHN

Quy định mức chi trả phụ cấp độc hại

7/4/2011

 

919/QĐ-ĐHYHN

Điều chỉnh mức thu nhập tăng them tối thiểu hàng tháng cho cán bộ, viên chức Trường ĐHYHN

4/4/2011

Download

Quyết định

901/QĐ-ĐHYHN

Sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế chi tiêu nội bộ

1/4/2011

Download

 

       

Quyết định

2179/QĐ-ĐHYHN

Ban hành quy chế chi tiêu nội bộ

29/9/2010

Download

Quyết định

2775/QQĐ-ĐHYHN

Banhành mức thu học phí

15/11/2010

Download

Quy chế

 

Quu chế chi tiêu nội bộ

 

Download

   

Phụ lục QChế CTNB mức chi thi tuyển CH, CKI,CKII, NT..

 

Download

   

Phụ lục QChế CTNB mức chi tốt nghiệp CH,CKI,CKII,NT,..

 

Download

 Phụ lục QChế CTNB mức chi làm khoá luận, luận văn,..

 

Download

 

 

Phụ lục QChế CTNB mức chi học phí ĐH

 

Download

 

 

Phụ lục QChế CTNB mức chi học phí  SĐH

 

Download

Quy chế

2016 /QĐ-ĐHYHN

Quản lý tài sản công

9/9/2010

Download

Quy chế

2015 /QĐ-ĐHYHN

Quản lý tài chính

9/9/2010

Download

DHYHN

Các tin khác: