Đào tạo đại học

Bảng kê khai giờ giảng đại học năm học 2010 - 2011

30-05-2011

Theo Quyết định số 2942/QĐ-ĐHYHN ngày 26/11/2010 về quy chế tính giờ chuẩn giảng dạy ĐH và SĐH

Xin mời download: Bảng kê khai giờ giảng

Phòng Quản lý Đào tạo đại học

Các tin khác: