Đào tạo đại học

Quyết định ban hành Quy định chi tiết về chế độ làm việc của Giảng viên và cách tính giờ chuẩn giảng dạy

13-06-2011

Phòng Quản lý Đào tạo đại học xin gửi tới tất cả các đơn vị giảng dạy Quyết định ban hành Quy định chi tiết về chế độ làm việc của Giảng viên và cách tính giờ chuẩn giảng dạy

Quyết định ban hành Quy định chi tiết về chế độ làm việc của Giảng viên và cách tính giờ chuẩn giảng dạy – tải file
Quy định chi tiết chế độ làm việc của Giảng viên và cách tính giờ chuẩn giảng dạy - tải file

Phòng Quản lý Đào tạo đại học

Các tin khác: