Tin tức -Truyền thông

Hướng dẫn nội dung tổng kết công tác Công đoàn năm học 2010-2011

30-06-2011

Theo Điều lệ Công đoàn nhiệm kỳ của Tổ công đoàn, Công đoàn bộ phận là một năm học. Các đơn vị họp Tổng kết năm học gửi Báo cáo, bảng chấm điểm về Văn phòng Công đoàn phòng 210 tầng 2 nhà A1 (từ ngày 30/6/2011 đến ngày 15/7/2011).

Xin mời tải file: Hướng dẫn Nội dung tổng kết công tác Công đoàn

Văn phòng Công đoàn

Các tin khác: