Đào tạo đại học

Bảng tổng hợp giờ giảng đại học năm học 2010 - 2011

05-08-2011

Theo Quyết định số 2942/QĐ-ĐHYHN ngày 26/11/2010 về quy chế tính giờ chuẩn giảng dạy Đại học và Sau đại học. Phòng Quản lý Đào tạo đại học xin gửi đến các Bộ môn trong Trường bảng tổng hợp giờ giảng đại học năm học 2010 - 2011

Xin mời download file: Tổng hợp giờ giảng

Phòng Quản lý Đào tạo đại học

Các tin khác: