Khoa học công nghệ

Thông báo danh mục đề tài KHCN độc lập cấp Bộ tuyển chọn năm 2012

05-01-2012

Theo công văn thông báo số 7845 ngày 7 tháng 12 năm 2011 về danh mục đề tài KHCN độc lập cấp Bộ tuyển chọn năm 2012 và thực hiện quy trình tuyển chọn tổ chức, cá nhân chỉ trì đề tài KHCN cấp Bộ Y tế;

 Căn cứ các Quyết định số 4579/QĐ-BYT ngày 05/12/2011, Quyết định số 4589/QĐ-BYT và Quyết định số 4590/QĐ-BYT ngày 06/12/2011của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc phê duyệt danh mục đề tài khoa học công nghệ độc lập cấp Bộ tuyển chọn năm 2012 các lĩnh vực: Y học cơ bản và đào tạo; Lâm sàng và Trang thiết bị y tế. Bộ Y tế thông báo Danh mục đề tài khoa học công nghệ độc lập cấp Bộ tuyển chọn năm 2012, để mọi tổ chức, cá nhân đủ điều kiện tham gia đăng ký tuyển chọn.

Điều kiện, hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn thực hiện theo quy định tại Điều 11, Điều 12 Thông tư số 37/2010/TT-BYT ngày 16/8/2010 của Bộ Y tế.

Thời gian nhận hồ sơ đến 17 giờ, ngày 15 tháng 2 năm 2012.

Thông tin chi tiết về danh mục đề tài, đề nghị các tổ chức, cá nhân tham khảo tại các địa chỉ sau:

- Cổng thông tin điện tử của Bộ Y tế tại địa chỉ (http://www.moh.gov.vn),

- Báo Sức khỏe và Đời sống,

- Trang thông tin điện tử của Vụ Khoa học và Đào tạo tại các địa chỉ (http://dtyte.vn).

Thông tin chi tiết xin click vào đây.

Các tin khác: