Khoa học công nghệ

Thông báo về việc bổ nhiệm chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư

17-02-2012

Để thực hiện quy định hiện hành về việc bổ nhiệm chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư trong các cơ sở giáo dục đại học. Trường Đại học Y Hà Nội đề nghị các Bộ môn/đơn vị trong Trường tiến hành họp xét bổ nhiệm…

Xin mời tải file:
1. Danh sách đề nghị bổ nhiệm của Bộ môn/đơn vị
2. Thông báo

Phòng QL NCKH

Các tin khác: