Khoa học công nghệ

Thông báo về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch Khoa học và Công nghệ cấp nhà nước năm 2013

23-02-2012

Bộ Khoa học và Công nghệ đã có Thông báo về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch Khoa học và Công nghệ cấp nhà nước năm 2013.

 Các cá nhân, đơn vị có nhu cầu đặt hàng vấn đề/nhiệm vụ KH&CN cần được giải quyết ở cấp Nhà nước năm 2013 (Mẫu Phiếu đặt hàng tại Phụ lục 2 – CV số 109/BKHCN-KHTC ngày 18/01/2012), xin xem các thủ tục được đăng tải trên Website của Nhà Trường hoặc vào trang Web của Bộ Khoa học và Công nghệ theo đường dẫn: http://www.most.gov.vn/Desktop.aspx/Thong_bao/Thong-bao/Thong_bao_ve_viec_huong_dan_xay_dung_ke_hoach_Khoa_hoc_va_Cong_nghe_nam_2013/

Phiếu đặt hàng đặt hàng vấn đề/nhiệm vụ KH&CN cần được giải quyết ở cấp Nhà nước năm 2013 của các đơn vị, cá nhân xin nộp về phòng QL.KH&CN trước ngày 08/3/2012, để tổng hợp gửi Bộ KH&CN trước ngày 10/3/2012.

Mọi chi tiết xin liên hệ ThS. Nguyễn Thị Quỳnh Mai – Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ - Tel: 090.4.43.85.85 –

email: quynhmai45@gmail.com

Tệp đính kèm:

1. Công văn số 109/BKHCN-KHTC

2. Công văn số 253/BKHCN-VP

3. Đề xuất đề tài nghiên cứu Khoa học và Công nghệ năm 2013

4. Danh mục đề xuất các nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ đưa vào xác định nhiệm vụ năm 2013

5. Kế hoạch hoạt động đánh giá, thậm định và giám định công nghệ năm 2013

6. Thống kê cán bộ khoa học của các tổ chức nghiên cứu – phát triển năm 2012

Phòng Nghiên cứu khoa học

Các tin khác: