Tin tức -Truyền thông

Lấy ý kiến về dự thảo Quy chế, quy định của Trường Đại học Y Hà Nội

10-05-2012

Kính gửi: Các đơn vị trong Trường

Thực hiện nhiệm vụ của Trường Đại học Y Hà Nội về việc rà soát, nghiên cứu và đề xuất những vấn đề, nội dung cần sửa đổi trong một số quy chế, quy định để đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất phù hợp với giai đoạn phát triển mới của nhà trường, Tổ nghiên cứu và đề xuất sửa đổi một số quy chế, quy định trong Trường Đại học Y Hà Nội xây dựng bản dự thảo:  “Quy định về chức năng, nhiệm vụ của các Phòng, Ban, Trung tâm trong Trường Đại học Y Hà Nội (Sửa đổi, bổ sung)”. Xem chi tiết tại đây.

Các đơn vị trong Trường nghiên cứu bản dự thảo, đóng góp ý kiến bằng văn bản gửi về Phòng TCCB trước ngày 15/5/2012.

Phòng Tổ chức cán bộ

Các tin khác: