Khoa học công nghệ

Thông báo tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì các đề tài khoa học công nghệ cấp Nhà nước thực hiện trong kế hoạch năm 2013

28-06-2012

Bộ Khoa học và Công nghệ đã có Thông báo tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì các đề tài khoa học cấp Nhà nước thực hiện trong kế hoạch năm 2013.

Các cá nhân, đơn vị có nhu cầu tham gia tuyển chọn xin xem các thủ tục được đăng tải trên Website của Nhà Trường hoặc vào trang Web của Bộ Khoa học và Công nghệ theo đường dẫn:    http://www.most.gov.vn/Desktop.aspx/Thong_bao/Thong-bao/20120622-Thong_bao_ve_viec_de_tuyen_chon_to_chuc_va_ca_nhan_chu_tri_cac_nhiem_vu_khoa_hoc_va_cong_nghe_thuoc_cac_chuong_trinh_khoa_hoc_va_cong_nghe_tr/
 
Mọi chi tiết xin liên hệ ThS. Nguyễn Thị Quỳnh Mai - Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ - Tel: 0904438585  

Phòng Quản lý NCKH

Các tin khác: