Tin tức -Truyền thông

Thông báo về việc điều chỉnh tăng mức thu tiền ở ký túc xá năm 2012 của Trường Đại Học Y Hà Nội

31-07-2012

Thông báo về việc điều chỉnh tăng mức thu tiền ở ký túc xá năm 2012 của Trường Đại Học Y Hà Nội

Căn cứ Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ về việc Quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ. tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với sự nghiệp công lập và hệ thống các văn bản pháp luật hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Quyết định số 2179/QĐ-ĐHYHN ngày 29/9/2010 về việc ban hành quy chế chi tiêu nội bộ của Trường Đại học Y Hà Nội;

Căn cứ Quyết định số 1914/QĐ-ĐHYHN ngày 15/6 năm 2012 về việc ban hành Quy chế sửa đổi bố sung quy chế chi tiêu nội bộ của Trường Đại học Y Hà Nội;

Trường Đại học y Hà Nội thông báo điều chỉnh mức thu tiền ỏ' kv túc xá năm 2012 như sau :

Đối với sinh viên hiện đang áp dụng mức 100.000đ/ tháng nay lên mức 150. 000đ/ tháng

Đối với học viên hiện đang áp dụng mức 150.000đ/ tháng nay lên mức 200.000đ/ tháne;.

Thời gian áp dụng : Từ ngày 1/7 năm 2012.

Giao cho phòng Tài chính kế toán, Ban quản lý Ký túc xá và đời sống sinh viên, Phòng công tác chính trị và học sinh sinh viên phối hợp vói các phòng ban, đơn vị có liên quan kịp thời tổ chức thực hiện. ,

 1: Quy trình tiếp nhận học viên, vào ở nội trú ký túc xá.

2: Quy định thủ tục đăng ký tiệp nhận sinh viên - học viên vào ở nội trú ký túc xá .

3: Quy định về thứ tự ưu tiên khi tiếp nhận sinh viên - học viên vào ở nội trú ký túc xá.

 

Trường Đại Học Y Hà Nội

Các tin khác: