Tin tức -Truyền thông

Kết luận của Ban Giám hiệu về việc tự kiểm tra công tác hành chính - văn thư Trường Đại học Y Hà Nội

08-08-2012

Thực hiện Quyết định số 462/ĐH-ĐHYHN ngày 16 tháng 2 năm 2012 của Hiệu trưởng Trường Đại học Y Hà Nội về việc thành lập tổ tự kiểm tra công tác hành chính-văn thư của Trường Đại học Y Hà Nội và kế hoạch tự kiểm tra của Phòng HCTH đã được phê duyệt.

Từ ngày 05 tháng 3 năm 2012 đến ngày 01 tháng 6 năm 2012, Tổ tự kiểm tra đã tiến hành kiểm tra công tác hành chính, văn tư tại các đơn vị thuộc Trường Đại học Y Hà Nội.

Xét báo cáo kết quả công tác tự kiểm tra đợt I ngày 10 tháng 4 và đợt II ngày 06 tháng 6 năm 2012 của Tổ tự kiểm tra, Ban Giám hiệu Nhà trường kết luận như sau:

Xin mời tải file để xem thông tin chi tiết:
1. Kết luận của Ban Giám hiệu về việc tự kiểm tra công tác hành chính - văn thư Trường Đại học Y Hà Nội - tải file.
2. Báo cáo kết quả tự kiểm tra công tác Hành chính - Văn thư đợt I - tải file.
3. Báo cáo kết quả tự kiểm tra công tác Hành chính - Văn thư đợt II - tải file.

 

 

 

Phòng Hành chính tổng hợp

Các tin khác: