Khoa học công nghệ

Thông báo tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học thuộc Chương trình Khoa học và Công nghệ phục vụ Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu từ năm 2013

16-08-2012

Bộ Khoa học và Công nghệ đã có Thông báo tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì các đề tài khoa học thuộc Chương trình Khoa học và Công nghệ

Bộ Khoa học và Công nghệ đã có Thông báo tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì các đề tài khoa học thuộc Chương trình Khoa học và Công nghệ phục vụ Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu từ năm 2013 thực hiện trong kế hoạch năm 2013. Các cá nhân, đơn vị có nhu cầu tham gia tuyển chọn xin xem các thủ tục được đăng tải trên Website của Nhà Trường hoặc vào trang Web của Bộ Khoa học và Công nghệ theo đường dẫn:    
http://www.most.gov.vn/Desktop.aspx/Thong_bao/Thong-bao/Thong_bao_tuyen_chon_to_chuc_va_ca_nhan_chu_tri_thuc_hien_nhiem_vu_khoa_hoc_thuoc_Chuong_trinh_Khoa_hoc_va_Cong_nghe_phuc_vu_Chuong_trinh_muc_tieu_quo/

Mọi chi tiết xin liên hệ ThS. Nguyễn Thị Quỳnh Mai –Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ - Tel: 0904438585  
 
Xin mời tải file:
1. Quyết định về việc phê duyệt danh mục các đề tài khoa học và công nghệ thực hiện từ năm 2013 - tải file
2. Thông báo tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học -tải file.

Phòng Quản lý NCKH

Các tin khác: