Văn bản - Biểu mẫu

Mẫu biểu Hành Chính

09-11-2016

Các mẫu biểu hành chính: Công văn, Quyết định, Giấy mời, Báo cáo công tác, Quy định, Quy chế trong công tác văn thư lưu trữ.

1. Quy trình Xử lý văn bản Trường Đại học Y Hà Nội

2. Quy chế Công tác lưu trữ (tải file)

3. Quy chế về Công tác văn thư Trường ĐHYHN (tải file)

4. Phụ lục I

5. Phụ lục II

 

Các mẫu Công văn Hành chính

Mẫu số 1: Quyết định (cá biệt) Quy định trực tiếp - tải file

Mẫu số 2: Quyết định (quy định gián tiếp) - tải file 

Mẫu số 3:  Văn bản có tên loại - tải file

Mẫu số 4: Công văn - tải file

Mẫu số 5: Giấy mời - tải file

Mẫu số 6: Giấy giới thiệu - tải file

Mẫu số 7: Biên bản - tải file

Mẫu số 8: Phụ lục văn bản - tải file

Các mẫu Báo cáo, thu thập số liệu

Mẫu số 1: Bảng thu thập số liệu của BV ĐHYH - tải file

Mẫu số 2: Bảng thu thập số liệu của Viện ĐT YHDP&YTCC; Viện ĐT RHM; Viện ĐTĐ&RLCH - tải file

Mẫu số 2: Bảng thu thập số liệu của các đơn vị - tải file

 

1. Mẫu báo cáo thành tích đề nghị xét tặng danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở (tải file)

2. Hướng dẫn xét tặng các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng và tổng kết năm học (tải file)

3. Hướng dẫn xét sáng kiến cải tiến cấp trường (tải file)

4. Mẫu bản tự nhận xét quá trình công tác của cá nhân (tải file)

5. Mẫu báo cáo thành tích đề nghị tặng Danh hiệu tập thể lao động xuất sắc (tải file)

6. Mẫu báo tổng kết công tác năm học và phương hướng công tác năm học (tải file)

7. Bản thuyết minh sáng kiến cải tiến (tải file)

Phòng Hành chính tổng hợp