Văn bản - Biểu mẫu

Quy trình quản lý khoa học công nghệ

30-08-2012

Quy trình quản lý các đề tài khoa học công nghệ các cấp.

1. Qui trình quản lý và thực hiện đề tài cấp Nhà nước, đề tài cấp Nhà nước dạng hợp tác nghị định thư. (tải file)

2. Qui trình quản lý và thực hiện đề tài cấp Bộ. (tải file)

3. Qui trình quản lý và thực hiện đề tài Nghiên cứu cơ bản. (tải file)

4. Qui trình quản lý và thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ và nhiệm vụ môi trường. (tải file)

5. Qui trình quản lý và thực hiện đề tài cấp cơ sở. (tải file)

6. Qui trình quản lý và thực hiện dự án tăng cường năng lực labo. (tải file)

7. Qui trình lập kế hoạch tài chính, hướng dẫn thanh quyết toán cho đề tài NCKH.  (tải file)

Phòng Quản lý Nghiên cứu khoa học

Các tin khác: