Văn bản - Biểu mẫu

Quy trình quản lý khoa học công nghệ

30-08-2012

Quy trình quản lý các đề tài khoa học công nghệ các cấp.

1. Quy trình quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Quốc gia và tương đương. (tải file)

2. Quy trình quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ và tương đương. (tải file)

3. Quy trình quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ do Quỹ Nafosted tài trợ. (tải file)

4. Quy trình quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Thành phố và tương đương (tải file)

5. Quy trình quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở do Trường quản lý trực tiếp (tải file)

6. Quy trình quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở tại Đơn vị cấp 3 (tải file)

7. Quy trình thẩm định và công nhận sáng kiến cải tiến cấp Trường (tải file)

8. Quy trình Tổ chức và quản lý hồ sơ các phiên họp của Hội đồng Khoa học và đào tạo. (tải file)

Phòng Quản lý Nghiên cứu khoa học

Các tin khác: