Biều mẫu - Báo cáo

HỘI ĐỒNG ĐẠO ĐỨC TRONG NGHIÊN CỨU Y SINH HỌC CẤP CƠ SỞ

18-12-2019

(Biểu mẫu được áp dụng từ ngày 01 tháng 11 năm 2019)

HỘI ĐỒNG ĐẠO ĐỨC TRONG NGHIÊN CỨU Y SINH HỌC- TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI 

Hội đồng Đạo đức trong nghiên cứu y sinh học- Trường Đại học Y Hà Nội được thành lập theo Quyết định số 3619/QĐ- ĐHYHN ngày 06/8/2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Y Hà Nội về việc thành lập Hội đồng Đạo đức trong nghiên cứu Y sinh học cấp Cơ sở của Trường Đại học Y Hà Nội nhiệm kỳ 2018- 2023 (Xem QĐ tại đây, Xem Quy chế hoạt động tại đây) và Quyết định bổ sung ủy viên Hội đồng Đạo đức số 6217/QĐ- ĐHYHN ngày 11/11/2019 (Xem QĐ tại đây)

Hội đồng được công nhận và được cấp mã số bởi các cơ quan quản lý có thẩm quyền. 

- Mã số do Bộ Y tế Việt Nam cấp: IRB-VN01.001

- Mã số do Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Hoa Kỳ cấp: IRB00003121 gia hạn đến ngày 22/8/2021

- Mã số do Cục Bảo vệ người tham gia nghiên cứu, Hoa Kỳ cấp: FW A00004148 gia hạn đến ngày 22/8/2023

2. Nộp hồ sơ xin xét duyệt:

Hội đồng nhận và xử lý hồ sơ trực tuyến, hướng dẫn chi tiết xin truy cập đường link irb.tapchinghiencuuyhoc.vn

3. Văn phòng thường trực Hội đồng Đạo đức

Hội đồng Đạo đức trong nghiên cứu Y sinh học cấp Cơ sở trực thuộc phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ

Địa chỉ: Phòng 426, nhà A1, Trường Đại học Y Hà Nội

Điện thoại: 024 388527622

 

Phòng Khoa học - Công nghệ

Các tin khác: