Tin tức -Truyền thông

Thông báo các mẫu quy định bộ nhận diện thương hiệu Trường Đại học Y Hà Nội

01-10-2012

Căn cứ Quyết định số 2567/QĐ-ĐHYHN ngày 19 tháng 9 năm 2012 - Hiệu Trưởng đã ký ban hành về việc phê duyệt bộ nhận diện thương hiệu của Trường Đại học Y Hà Nội.

Căn cứ vào các mẫu trong quy định này, Trưởng các đơn vị trong toàn trường chịu trách nhiệm tổ chức quản lý, sử dụng cho các nội dung theo mẫu đã được quy định.

Xem chi tiết dưới đây:

- Nội dung quyết định. (click vào đây)

- Nội dung bộ nhận diện thương hiệu. (click vào đây)

Phòng Công nghệ thông tin

Các tin khác: