Tin tức -Truyền thông

Thông báo nộp danh sách khen thưởng tập thể cán bộ và cá nhân đã góp phần hợp tác với Lào

03-10-2012

Căn cứ Công văn số: 1367/ĐHYHN-TCCB.

Kính gửi: các đơn vị toàn Trường

Thực hiện công văn số 718/DDSQL.VHGD.2012 ngày 21/9/2012 của Đại sứ quán Lào tại Việt nam về việc thành lập danh sách đề nghị Bộ Y tế Lào khen thưởng các tập thể, cá nhân đã có thành tích góp phần hợp tác về lĩnh vực đào tạo cán bộ Y tế cho CHDCND Lào trông thời gian qua để Bộ Y tế Lào khen thương:

( Xem thông tin chi tiết) 

Đại học Y Hà Nôi

Các tin khác: