Khoa học công nghệ

Thông báo bổ sung lý lịch khoa học năm 2012

06-10-2012

Nhằm phục vụ cho hoạt động xây dựng cơ sở dữ liệu chuyên gia khoa học theo công văn số 5943/BYT-K2ĐT, ngày 05 tháng 9 năm 2012 của Bộ Y tế, Ban giám hiệu đề nghị các cán bộ giảng viên nhà trường là Giáo sư, Phó giáo sư và cán bộ có học vị Tiến sỹ gửi lý lịch khoa học (gồm bản in và file điện tử) về phòng Quản lý Khoa học - Công nghệ trước ngày 14/10/2012.

File điện tử và bản in xin gửi về: CN. Tống Thị Khuyên, phòng 319, nhà A1, ĐT: 098 890 7119, email: tongkhuyendhyhn@gmail.com

Mẫu lý lịch đề nghị download tại đây.

Phòng Quản lý Nghiên cứu khoa học

Các tin khác: