Tin tức -Truyền thông

Thông báo nâng bậc lương thường xuyên đợt 2 năm 2012

08-10-2012

Hiện nay Phòng TCCB đang tiến hành triển khai xét nâng bậc lương lần hai cho cán bộ, viên chức (người có mốc nâng lương từ tháng 7 đến tháng 12).

 Đề nghị đơn vị trong Trường đối chiếu với tiêu chuẩn được nâng lương của cán bộ, viên chức và lập danh sách đề nghị nâng bậc lương gửi về Phòng Tổ chức cán bộ trước ngày 02/11/2012 (theo mẫu gửi kèm). Danh sách đề nghị nâng bậc lương gồm:

1. Danh sách đề nghị nâng bậc lương thường xuyên: Viên chức ngạch Chuyên gia cao cấp có thời gian đủ 5 năm hưởng mức lương hiện tại (mốc nâng lương năm 2007); Viên chức và nhân viên hợp đồng dài hạn loại A có thời gian đủ 3 năm hưởng mức lương hiện tại (mốc nâng lương năm 2009); viên chức và nhân viên hợp đồng dài hạn loại B, C có đủ 2 năm hưởng mức lương hiện tại (mốc nâng lương năm 2010); viên chức hưởng % phụ cấp thâm niên vượt khung đủ 01 năm (mốc tăng PCTNVK năm 2011); hoàn thành nhiệm vụ được giao, không bị kỷ luật hoặc vi phạm nội quy lao động của Nhà trường.

2. Danh sách đề nghị nâng bậc lương trước thời hạn: Cán bộ, viên chức và nhân viên hợp đồng theo Nghị định 68 có thành tích và đủ điều kiện nâng bậc lương trước thời hạn xét theo Quy chế nâng bậc lương trước thời hạn ban hành kèm theo Quyết định số 1176/QĐ-ĐHYHN ngày 09/4/2012. Đề nghị các đơn vị đọc kỹ quy chế (đã đăng tải trên Webside: hmu.edu.vn) và đối chiếu với thành tích của các cá nhân trong đơn vị mình để gửi về Phòng TCCB. Lưu ý gửi kèm theo bản photocoppy minh chứng thành tích đạt được. Trường hợp cá nhân có thành tích mà đơn vị không đề nghị xét nâng bậc lương trước thời hạn Nhà trường không giải quyết.

Đề nghị các Chi ủy Chi bộ, Trưởng đơn vị, Tổ Công đoàn đơn vị tiến hành xét và đề nghị nâng lương cho cán bộ, viên chức thuộc đơn vị quản lý đảm bảo chính xác, công bằng, dân chủ và đúng quy định. Đơn vị nào không đề nghị hoặc gửi danh sách chậm coi như không có người đủ điều kiện nâng lương.

Xin mời tải file:

1. Danh sách đề nghị nâng bậc lương thường xuyên
2. Danh sách đề nghị nâng bậc lương trước hạn

Phòng Tổ chức cán bộ

Các tin khác: