Tin tức -Truyền thông

Thông báo về kế hoạch đào tạo bồi dưỡng viên chức năm 2013

21-12-2012

Thực hiện công văn số 5370/BYT-TCCB ngày 6/8/2012 của Bộ Y tế về việc báo cáo thực hiện kế hoạch đào tạo năm 2012 và nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng 2013...

 Nhằm mục đích tạo nguồn, nâng cao trình độ, năng lực cho cán bộ, viên chức, đồng thời cũng là nhiệm vụ, trách nhiệm của các đơn vị và quyền lợi của mỗi cán bộ, viên chức trong công tác đào tạo bồi dưỡng.
Xin mời tải file:

1. Kế hoạch đào tạo bồi dưỡng.
2. Mẫu đăng ký.
3. Danh sách các khóa đào tạo.

Phòng Tổ chức cán bộ

Các tin khác: