Biều mẫu - Báo cáo

Quy chế - Mẫu biểu Phòng Tổ chức Cán bộ

01-05-2021

Nơi cung cấp các quy chế do Phòng Tổ chức Cán bộ soạn thảo và các mẫu biểu về công tác Tổ chức Cán bộ Trường Đại học Y Hà Nội.

1. Mẫu biểu công tác lương, phụ cấp và chức danh nghề nghiệp:

1.1. Quy chế thay đổi chức danh nghề nghiệp viên chức Trường ĐHYHN - Tải file

1.2. Quy chế nâng bậc lương trước thời hạn do đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ của CC,VC,NLĐ Trường ĐHYHN - Tải file

1.3. Mẫu Đơn xin nghỉ phép dành cho viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý - Tải file

1.4. Mẫu Đơn xin nghỉ phép dành cho viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý - Tài file

1.5. Mẫu Đơn xin nghỉ việc không hưởng lương và Đơn xin đi làm sau thời gian nghỉ việc không hưởng lương - Tải file

1.6. Mẫu Đơn xin nghỉ thai sản - Tải file

1.7. Mẫu Đơn xin đi làm trước thời hạn nghỉ thai sản - Tải file

1.8. Mẫu Đơn xin nghỉ chế độ do vợ sinh - Tải file

1.9. Mẫu Đơn đăng ký dự xét chuyển chức danh nghề nghiệp - Tải file

1.10. Mẫu Đơn đề nghị xét hưởng chế độ phụ cấp độc hại - Tải file
1.11. Mẫu Bảng chấm công - Tải file
2. Mẫu biểu công tác đào tạo, bồi dưỡng và đi nước ngoài:
2.1. Mẫu Đơn xin đi nước ngoài - Tải file
2.2. Mẫu Đơn xin kéo dài thời gian đi nước ngoài - Tải file
2.3. Mẫu Tờ khai của đảng viên ra nước ngoài (có dấu đỏ của Đảng ủy)
- Liên hệ trực tiếp với Phòng TCCB khi nộp Đơn xin đi nước ngoài
2.4. Mẫu Bản cam kết của người được cử đi đào tạo, bồi dưỡng nước ngoài - Tải file
2.5. Mẫu Báo cáo kết quả công tác, đào tạo, bồi dưỡng nước ngoài - Tải file
2.6. Mẫu Báo cáo kết thúc đi nước ngoài theo chế độ phu nhân, phu quân ngoại giao - Tải file
2.7. Mẫu Đơn xin đi đào tạo, bồi dưỡng trong nước - Tải file
2.8. Mẫu Bản cam kết của người được cử đi đào tạo, bồi dưỡng trong nước - Tải file
2.9. Mẫu Báo cáo kết quả đào tạo, bồi dưỡng trong nước - Tải file
2.10. Mẫu Đơn xin dự tuyển đào tạo, bồi dưỡng trong nước - Tải file
 
3. Mẫu biểu công tác tuyển dụng
3.1. Đơn xin dự tuyển viên chức - Tải file
 
4. Quy chế và mẫu biểu về chế độ thỉnh giảng (ban hành năm 2020)
4.1. Quy chế về chế độ thỉnh giảng Trường ĐHYHN - Tải file
4.2. Mẫu 01a. Đơn đề nghị tham gia thỉnh giảng (với giảng viên thỉnh giảng tham gia lần đầu) - Tải file
4.3. Mẫu 01b. Đơn đề nghị tham gia thỉnh giảng (với giảng viên thỉnh giảng tham gia không liên tục) - Tải file
4.4. Mẫu 02. Sơ yếu lý lịch của giảng viên thỉnh giảng - Tải file
4.5. Mẫu 03. Kế hoạch mời giảng viên thỉnh giảng - Tải file
4.6. Mẫu 03. Danh sách kèm theo Kế hoạch mời giảng viên thỉnh giảng - Tải file
4.7. Mẫu 08a, 08b, 09a, 09b. Bản xác nhận giờ giảng, xác nhận thực hiện nhiệm vụ (bản giảng viên thỉnh giảng ký) - Tải file
 
5. Quy định về chuyển đổi vị trí công tác đối với viên chức, người lao động
5.1. Quy định về chuyển đổi vị trí công tác đối với viên chức, người lao động - Tải file
5.2. Đơn xin chuyển đổi vị trí công tác (trong Trường) - Tải file
5.3. Đơn xin chuyển đổi vị trí công tác (tại cơ sở thực hành) - Tải file
5.4. Báo cáo các vị trí công tác phải định kỳ chuyển đổi (trong Trường)  - Tải file
5.5. Báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch định kỳ chuyển đổi vị trí công tác (trong Trường) - Tải file

6. Mẫu Đơn xin kiêm nhiệm công tác - Tải file

7. Sơ yếu lý lịch 2C/TCTW-98 - Tải file

8. Phiếu nghiên cứu hồ sơ cán bộ  Tải file

9. Đơn xin xác nhận là CBVC, NLĐ Trường ĐHYHN Tải file

10. Mẫu bản mô tả công việc
10.1. Bản mô tả công việc (dành cho VC,HĐLĐ không phải là giảng viên) - Tải file
10.2. Bản mô tả công việc (dành cho VC,HĐLĐ là giảng viên) - Tải file
 
11. Mẫu Đơn xin cấp Giấy Giới thiệu - Tải file
 
12. Mẫu Giấy đi đường - Tải file
 
13. Quy chế và mẫu biểu về thi đua - khen thưởng:
13.1. Quy chế thi đua khen thưởng - Tải file
13.2. Mẫu báo cáo thành tích đề nghị Giấy khen Hiệu trưởng - Tài file
13.3. Mẫu báo cáo thành tích Cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng cấp Bộ, cấp Nhà nước - Tải file
13.4. Mẫu báo cáo thành tích Tập thể đề nghị xét tặng danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng cấp Bộ, cấp Nhà nước - Tải file
 
14. Sơ yếu lý lịch viên chức - Mẫu HS02 - Tải file
15. Quy chế tổ chức lễ tang công chức, viên chức, người lao động Trường Đại học Y Hà Nội - Tải file

Phòng Tổ chức cán bộ

Các tin khác: