Tin tức -Truyền thông

Thông báo gửi các Đơn vị trong toàn Trường về việc rà soát vị trí công việc

25-02-2013

Thông báo gửi các Đơn vị trong toàn Trường về việc rà soát vị trí công việc

 Đề nghị các Đơn vị thực hiện việc rà soát và gửi về phòng TCCB trước ngày 8/2/2013.

Mọi chi tiết xin liên hệ đ/c Thanh - ĐT: 0976031182 - số máy lẻ 119.

Xin mời tải file:

Mẫu số 1: Bản mô tả công việc (Dành cho viên chức, hợp đồng lao động không phải là giảng viên) - tải file.

Mẫu số 2: Bản mô tả công việc (Dành cho viên chức/hợp đồng lao động là giảng viên) - tải file.

Mẫu số 3: Bảng tổng hợp mô tả công việc của đơn vị - tải file.

Phòng Tổ chức cán bộ

Các tin khác: