Khoa học công nghệ

Thông báo đề xuất nhiệm vụ cấp Bộ Y tế năm 2014

11-03-2013

Theo Công văn số 47/K2ĐT-NCKH ngày 31/01/2013 của Cục Khoa học Công nghệ và Đào tạo - Bộ Y tế về việc Đề xuất nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ cấp Bộ Y tế năm 2014.

Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ  xin thông báo tới toàn thể các đơn vị và cá nhân trong Nhà trường  gửi đề xuất nhiệm vụ KH&CN (theo mẫu Phụ lục 5 - Website của Trường) về phòng QL.KH&CN bằng văn bản và gửi file cho BS. Nguyễn Trung Hiếu, ĐT: 0904218672; email: hieu203@yahoo.com trước ngày 15/3/2013 để tổng hợp gửi Bộ Y tế và Bộ KH&CN.

Xin mời tải file:

Phụ lục 5

Phòng Quản lý Nghiên cứu khoa học

Các tin khác: