Tin tức -Truyền thông

Mẫu biểu " GIẤY XÁC NHẬN" để hỗ trợ miễn, giảm học phí cho sinh viên

13-05-2013

Phòng công tác chính trị & học sinh viên thông báo mẫu biểu " GIẤY XÁC NHẬN" để hỗ trợ miễn, giảm học phí cho sinh viên

Giấy xác nhận để hỗ trợ miễn, giảm học phí cho sinh viên thuộc danh mục ngành, nghề, nặng nhọc, độc hại căn cứ theo Quyết định số: 1152/2003/QĐ-LĐTBXH ngày 18/9/2003 của Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc ban hành tạm thời danh mục nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc độc hại, nguy hiểm và nặng nhọc độc hại nguy hiểm.

Click vào đây để download mẫu

Các tin khác: