Tin tức -Truyền thông

Quyết định về việc Khen thưởng sinh viên có thành tích xuất sắc trong hoạt động thể thao năm 2012 - 2013

14-06-2013

Căn cứ Quyết định số 58/2010/QĐ-TTg ngày 22/09/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Điều lệ trường đại học, quy định quyền hạn và trách nhiệm của Hiệu trưởng trường đại học;

Click : xem thông tin chi tiết

Trường Đại học Y Hà Nội

Các tin khác: