Tin tức -Truyền thông

Thông báo về việc tiết kiệm thêm dự toán chi thường xuyên của 7 tháng cuối năm 2013

02-07-2013

Thực hiện Nghị quyết số 60/NQ-CP ngày 10/5/2013 của Chính phủ, Chỉ thị số 09/CT-TTg ngày 24/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách Nhà nước năm 2013.

Bộ Y tế đã có Công văn số 3679/BYT-KHTC về việc tiết kiệm thêm dự toán chi thường xuyên của 7 tháng cuối năm 2013. Ban Giám hiệu đề nghị các đơn vị cấp Ba, các Trung tâm, các Phong ban chức năng chủ động rà soát, sắp xếp lại các nhiệm vụ chi đã được giao để thực hiện tiết kiệm thêm chi thường xuyên của 7 tháng cuối năm còn lại trong năm 2013 theo công văn hướng dẫn của Bộ Y tế.

Đề nghị các đơn vị xác định số tiết kiệm chi thường xuyên và gửi về Phòng Tài chính của Nhà trường trước ngày 10/7/2013.

Xin mời tải file:
1. Công văn hướng dẫn tiết kiệm.
2. Mẫu báo cáo tình hình tiết kiệm.

Phòng Tài chính kế toán

Các tin khác: