Tin tức -Truyền thông

Báo cáo thực hiện kế hoạch dự toán năm 2013 và xây dựng dự toán ngân sách 2014

02-07-2013

Căn cứ Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ và Thông tư số 71/2006/TT-BTC ngày 09/8/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập.

Để thực hiện lập dự toán Ngân sách năm 2014, kế hoạch tài chính vốn viện trợ năm 2014 và xây dựng đề án tự chủ 3 năm (2013-2015), Ban Giám hiệu yêu cầu các đơn vị cấp 3, các Phòng Ban chức năng, các Dự án thực hiện các nhiệm vụ:

Xin mời tải file:
1. Công văn báo cáo thực hiện kế hoạch dự toán.
2. Biểu mẫu dự trù

 

Phòng Tài chính kế toán

Các tin khác: