Tin tức -Truyền thông

Hướng dẫn nội dung tổng kết công tác Công đoàn năm học 2012 - 2013

04-07-2013

Theo Điều lệ Công đoàn nhiệm kỳ của Tổ công đoàn là một năm học. Công đoàn bộ phận có thể vận dụng thực hiện các quy định như Công đoàn cơ sở.

Các đơn vị họp Tổng kết năm học gửi Biên bản họp, Báo cáo, bảng chấm điểm về: Văn phòng Công đoàn (Phòng 210 tầng 2 nhà A1) (từ ngày 08/7/2013 đến ngày 31/7/2013).

Xin mời tải file: Hướng dẫn tổng kết công tác công đoàn

Văn phòng Công đoàn

Các tin khác: